Inhibice cholinesteras karbamátovými inhibitory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Šárka cze
dc.contributor.author Procházková, Klára
dc.date.accessioned 2014-12-30T07:44:39Z
dc.date.available 2014-12-30T07:44:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58555
dc.description.abstract Teoretická část byla zaměřena na strukturu, funkci, význam a mechanismus působení cholinesteráz. V dalších kapitolách teoretické části byly popsány účinky inhibitorů cholinesteráz. V experimentální části byla testovaná inhibiční schopnost sedmi karmabátových inhibitorů. K tomuto měření byly použity dvě in vitro metody Ellmanova metoda a pH-statová metoda. Pro posouzení účinnosti inhibitorů byl stanoven index IC50. Dále byly stanoveny rozdělovací koeficienty Kow studovaných inhibitorů v soustavě n-oktanol: voda. cze
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 2163192 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject cholinesterázy cze
dc.subject inhibitory cholinesteráz cze
dc.subject Alzheimerova demence cze
dc.subject cholinesterase eng
dc.subject cholinesterase inhibitors eng
dc.subject Alzheimer's dementia eng
dc.title Inhibice cholinesteras karbamátovými inhibitory cze
dc.title.alternative Inhibition of cholinesterases by carbamate inhibitors eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The theoretical part is focused on the structure, function, significance and mechanism of action of cholinesterases. Furthermore other chapters of the theoretical part describe the effects of cholinesterase inhibitors. In the experimental part there was tested the inhibitory ability of seven carbamate inhibitors. Two methods were used for determination of kinetic parameters: Ellman's method, and the pH-stat method. IC50 index was determined to assess the efficacy of inhibitors. Further, the partition coefficients Kow of inhibitors studied in the system of n-octanol:water were defined. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31615 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího diplomové práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky DP. cze
dc.identifier.stag 26620 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account