Rozhodování akciové společnosti o použití zisku na dividendy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duspiva, Pavel
dc.contributor.author Sejkora, František
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:27:47Z
dc.date.available 2014-09-22T12:27:47Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57901
dc.description.abstract Dizertační práce se zabývá rozhodováním managementu o použití zisku na výplatu dividend. Hlavním cílem práce je identifikovat faktory, které mají zásadní vliv na rozhodování managementu o použití zisku na dividendy a vytvořit komplexní matematický model pro predikování výplaty dividendy. Jedním z dílčích cílů je zhodnotit současný stav dividendové teorie a přehledným způsobem syntetizovat existující přístupy. K vlastnímu výzkumu jsou použita jak primární data získaná dotazníkovým šetřením, tak sekundárná data získaná z finančních výkazu zkoumaných společností. Na základě toho jsou identifikovány faktory, které mají v podmínkách České republiky zásadní vliv na rozhodování o výplatě dividend a je navržen a validován logistický model. Dále v práci jsou konfrontovány nové poznatky získané v rámci řešení dizertační práce s již provedeným a publikovaným výzkumem jiného autora mezi společnostmi ve stejném odvětví. cze
dc.format 140 s. cze
dc.format.extent 1093780 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject dividendy cze
dc.subject dividendová politika cze
dc.subject náklady zastoupení cze
dc.subject akcionáři cze
dc.subject faktory cze
dc.subject modely cze
dc.subject dividends eng
dc.subject dividend policy eng
dc.subject agency cost eng
dc.subject shareholders eng
dc.subject factors eng
dc.subject models eng
dc.title Rozhodování akciové společnosti o použití zisku na dividendy cze
dc.title.alternative Making decisions on using profit for dividends at a joint-stock company eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Meluzín, Tomáš
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.contributor.referee Průša, Petr
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated Doctoral thesis deals with management decisions on using profit to pay dividends. The main aim of the work is to identify factors that have a major influence on management decisions on using profit to pay dividends and to develop a comprehensive mathematical model for predicting the payment of dividends. One of the partial aims is to assess the current state of the dividend theory and to synthesize existing approaches by transparent manner. As primary data obtained from a questionnaire survey and secondary data obtained from the financial statements of surveyed companies are used for the research. Based on that, factors that have in the Czech Republic a major influence on decision to pay a dividend, are identified and the logistic model is developed and validated. New knowledge obtained in the framework of the doctoral thesis is also confronted with other research among companies in the same industry, which has been carried out and published by other author. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31330 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Disertační práce splnila vytýčený cíl a poskytuje kvalitní základ pro další vědecký výzkum. Navržený model je funkční, přínosem je také rozsáhlá rešerše literatury a provedený výzkum. cze
dc.identifier.stag 26115 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account