Knihy zázraků jako zrcadla poutních míst v Čechách a na Moravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panoch, Pavel cze
dc.contributor.author Vohralíková, Terezie
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:26:43Z
dc.date.available 2014-09-22T12:26:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57720
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se věnuje otázce zázračných vyslyšení na příkladech vybraných knih zázraků z poutních míst Čech a Moravy, konkrétně severočeského Bozkova a České Kamenice, Kostelního Vydří a Přibyslavic z prostředí jihozápadní Moravy a zaniklého východočeského poutního centra v Jevíčku. V prvních kapitolách jsou shrnuty dějiny zázraku jako náboženského a kulturního fenoménu s důrazem na jeho podobu v barokní literatuře. Další část představuje knihy zázraků v obecné rovině a uvozuje tak spolu s dějinami daného poutního místa a milostného obrazu konkrétní příklady soupisů. Kromě sledování způsobu, formy a příčiny evidence zázraků, se zaměřuje na celkové postihnutí obsahu daných pramenů a typologii udělených milostí od 17. - 19. století. Práce má za cíl představit regionální specifika mariánských kultů prostřednictvím zázračných jevů a lidí kolem nich, vysledovat rozdíl mezi barokními mirákly a vyslyšeními zachycenými po osvícenských reformách a zároveň nastínit jejich využití v dalších směrech. cze
dc.format 168 s. cze
dc.format.extent 5745623 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject zázraky cze
dc.subject knihy zázraků cze
dc.subject poutní místa cze
dc.subject mariánský kult cze
dc.subject milostné obrazy cze
dc.subject Bozkov cze
dc.subject Česká Kamenice cze
dc.subject Jevíčko cze
dc.subject Kostelní Vydří cze
dc.subject Přibyslavice cze
dc.subject miracles eng
dc.subject books of miracles eng
dc.subject place of pilgrimage eng
dc.subject cults of the Virgin Mary eng
dc.subject merciful pictures eng
dc.subject Bozkov eng
dc.subject Česká Kamenice eng
dc.subject Jevíčko eng
dc.subject Kostelní Vydří eng
dc.subject Přibyslavice eng
dc.title Knihy zázraků jako zrcadla poutních míst v Čechách a na Moravě cze
dc.title.alternative Books of Miracles as Mirrors of Pilgrimage Places in Bohemia and Moravia eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Marek, Pavel cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with the miraculous answers to prayers with examples from purposefully chosen books of miracles. It focuses on the pilgrimage sites in Bohemia and Moravia, namely Bozkov and Česká Kamenice in North Bohemia and Kostelní Vydří and Přibyslavice in Moravia and also the defunct pilgrimage site in Jevíčko in East Bohemia. Firstly, the history of miracles is presented as a religious and cultural phenomenon with the emphasis of its presentation in the Baroque literature. The following chapters deal with the books of miracles in general, the history of the given pilgrimage sites and some particular examples of such records. The thesis focuses not only on the ways, forms and causes of miracle evidence but also on the general effect of given sources from the 17th to 19th century. The aim of the thesis is to present regional specifications of the cults of the Virgin Mary through miracles and people around them, to trace the differences between Baroque miracles and answers to prayers traced after the reformations of Enlightenment and also to show their use in other ways. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D31164 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Představení práce. Posudky vedoucího práce a oponenta. Diskuse: met. výzkum a jeho literární zpracování. cze
dc.identifier.stag 23524 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account