Kinetika krystalizace v podchlazených chalkogenidových systémech

Show simple item record

dc.contributor.author Barták, Jaroslav
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:18:29Z
dc.date.available 2014-06-19T10:18:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56486
dc.description.abstract Předložená disertační práce se zabývá studiem kinetiky krystalizace ve vybraných chalkogenidových systémech (Se, Se1-xTex, (GeS2)x(Sb2S3)1-x). Ke studiu dané problematiky byly využity dva základní přístupy ? přímé sledování růstu krystalů v daných materiálech pomocí mikroskopických metod a nepřímé sledování krystalizačního procesu za pomoci experimentálních technik sledujících změnu makroskopické vlastnosti daného vzorku v průběhu krystalizačního procesu (diferenciální skenovací kalorimetrie, rentgenová difrakční analýza, měření elektrické vodivosti). Kombinací několika experimentálních metod bylo možné získat široké povědomí o složitém krystalizačním procesu probíhajícím v daných systémech. cze
dc.format 201 s. + teze cze
dc.format.extent 17141113 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject růst krystalů cze
dc.subject kinetika krystalizace cze
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject tenké vrstvy cze
dc.subject Se cze
dc.subject Se1-xTex cze
dc.subject GeS2x cze
dc.subject Sb2S31-x cze
dc.subject mikroskopie cze
dc.subject DSC cze
dc.subject elektrická vodivost cze
dc.subject TMA cze
dc.subject XRD cze
dc.subject crystal growth eng
dc.subject crystallization kinetics eng
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject thin films eng
dc.subject microscopy eng
dc.subject electrical conductivity eng
dc.title Kinetika krystalizace v podchlazených chalkogenidových systémech cze
dc.title.alternative Crystallization kinetics in undercooled chalcogenide systems eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Liška, Marek cze
dc.contributor.referee Tichý, Ladislav cze
dc.contributor.referee Wágner, Tomáš cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This Ph.D. thesis deals with crystallization kinetics study in chosen chalcogenide systems (Se, Se1-xTex, (GeS2)x(Sb2S3)1-x). Two different approaches were applied: direct observation of crystal growth in chosen materials using microscopic methods, and indirect observation of the crystallization process based on measurements of macroscopic property of a sample during the crystallization process (differential scanning calorimetry, X-ray diffraction, measurement of electrical conductivity). Combining the two approaches it was possible to find a complex and interconnected view of the crystallization process in chosen systems. eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29825 cze
dc.thesis.degree-program Fyzikální chemie cze
dc.description.defence V úvodu jednání komise ustanovené k obhajobě disertační práce Ing. Bartáka předseda komise stručně seznámil komisi s vyjádřením školícího pracoviště a vedoucího disertační práce a představil disertanta komisi. Poté byl Ing. Barták požádán, aby komisi představil teze a výsledky své disertační práce. Poté oponenti disertační práce seznámili komisi se svými posudky a proběhla jejich diskuze s Ing. Bartákem, který jejich dotazy zodpověděl. Pak následovala obecná rozprava a diskuze členů komise s disertantem. cze
dc.identifier.stag 23393 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account