Vliv obsahu esterů kyseliny akrylové na vlastnosti kopolymerů na bázi styrenu připravených emulzní polymerací.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machotová, Jana cze
dc.contributor.author Boháčik, Peter
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:17:36Z
dc.date.available 2014-06-19T10:17:36Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56331
dc.description.abstract Táto práca popisuje prípravu a vlastnosti emulzne kopolymerovaných esterov kyseliny akrylovej a styrénu. V teoretickej časti je popis akrylových monomérov, ich reaktivity, mechanizmu emulznej polymerizácie, iniciátorov, aplikácia akrylátových latexov, charakteristika a využitie metódy A4F-MALS. V experimentálnej časti je popis prípravy sád akrylátových latexov s rôznimy pomermi monomérov: styrénu (St), metylakrylátu (MA), etylakrylátu (EA), butylakrylátu (BA), allylmetakrylátu (AMA) a etylénglykoldimetakrylátu (EGDMA). Pripravené latexy boli charakterizované pomocou analytických metód GPC, A4F-MALS, DSC, DLS. Boli pripravené nátery na sklo, plechy a na silikónové podložky. Nátery na skle a na plechoch boli charakterizované pomocou lakovacích skúšok. U náterov pripravených na silikónových podložkách bolo stanovené Tg pomocou TMA, DMA a DSC. slo
dc.format 128 s. cze
dc.format.extent 2230209 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 5.5.2024 cze
dc.subject emulzná polymerizácia slo
dc.subject A4F-MALS cze
dc.subject distribúcia molekulovej hmotnosti slo
dc.subject filmotvorné vlastnosti cze
dc.subject emulsion polymerization eng
dc.subject A4F-MALS cze
dc.subject distribution of the molecular weight eng
dc.subject film-forming properties eng
dc.title Vliv obsahu esterů kyseliny akrylové na vlastnosti kopolymerů na bázi styrenu připravených emulzní polymerací. cze
dc.title.alternative The Efect of Acrylic Acid Esters Content on Properties of Styrene Based Copolymers Prepared by Emulsion Polymerization eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kaška, Martin cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This thesis describes the preparation and properties of emulsion copolymers based on styrene and various acrylic acid esters. The theoretical part deals with the properties and reactivity of acrylic monomers, mechanism of the emulsion polymerization, application of acrylic latexes, their characterization and the utilization of the separation method A4F-MALS. The experimental part describes the preparation of series of latexes based on different ratios of styrene (St), methyl acrylate (MA), ethyl acrylate (EA), butyl acrylate (BA), allyl methacrylate (AMA) and ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA). The prepared latexes were studied by analytical methods: GPC, A4F-MALS, DSC, DLS. Coating films were cast on glass and steel panels and silicon foils. Coatings prepared on glass and steel substrates were evaluated by standard coating tests. Films prepared on the silicon foil were tested by means of TMA, DMA and DSC. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30017 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant přednesl výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 24259 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account