Řízení laboratorní soustavy prediktivním regulátorem s uvažováním omezení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Mišenčík, Patrik
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:15:00Z
dc.date.available 2014-06-19T10:15:00Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55898
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá prediktivní regulací s uvažováním omezení. Cílem práce v teoretické části je rozbor témat jako modelování a identifikace řízeného systému, linearizace a popis prediktivního regulátoru vycházejícího ze stavového modelu. V praktické části je cílem navrhnout prediktivní regulátor s uvažováním omezení vstupů, stavů a výstupů na laboratorní soustavu GUNT RT 010 a porovnání výsledků pro různá nastavení. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1480686 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject PC cze
dc.subject prediktivní regulace cze
dc.subject MATLAB cze
dc.subject omezení cze
dc.subject identifikace cze
dc.subject modelování cze
dc.subject LabJack cze
dc.subject predictive control eng
dc.subject constraints eng
dc.subject identification eng
dc.subject modeling eng
dc.title Řízení laboratorní soustavy prediktivním regulátorem s uvažováním omezení cze
dc.title.alternative Constrained model predictive control of laboratory system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dušek, František
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated This thesis deals with predictive control with consideration of constraints. The aim of the work in the theoretical part is to analyze topics such as modeling and identification of the controlled system, linearization and analysis of the predictive controller based on the statespace model. In the practical part the aim is to design a predictive controller under consideration of constrained inputs, states and outputs for the laboratory system GUNT RT 010 and comparing the results for different settings. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D31430 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo navrhnout a aplikovat prediktivní regulátor laboratorní soustavy s uvažováním omezení vstupů, stavů a výstupů. Bylo navrženo a realizování řízení na známý průběh žádané veličiny využívající prediktivní regulátor s uvažováním omezení. Byly provedeny jak simulované regulační experimenty s nelineárním modelem tak i řízení s reálným zařízením. Součástí DP není vytvoření matematického modelu zařízení, autor se zabývá pouze jeho linearizací pro potřeby návrhu řízení. Všechny cíle práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 22893 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account