Stres v práci pôrodných asistentiek

Show simple item record

dc.contributor.author Bánovčinová, Ľubica
dc.contributor.author Struhárová, Paulína
dc.date.accessioned 2014-05-22T08:14:17Z
dc.date.available 2014-05-22T08:14:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1339-5920
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54625
dc.description.abstract Pracovný stres má viacero negatívnych následkov, ako je napríklad zhoršenie výkonu a efektivity, zdravotné problémy, častá absencia, pracovné úrazy a syndróm vyhorenia. Cieľom nášho prieskumu bolo zistiť najčastejšie sa vyskytujúce stresové situácie v skupine pôrodných asistentiek, ktorý tvorilo 100 pôrodných asistentiek s priemerným vekom 37,91±11,03. Na zisťovanie stresorov v pracovnom prostredí sme použili Meisterov dotazník neuropsychickej záťaže a Nursing stress scale. Ako najčastejšie sa vyskytujúce stresory boli uvádzané smrť a umieranie pacientov a konflikty s lekárom. Naopak najmenej často sa objavili skúsenosti s diskrimináciou. Intervencie zamerané na kontrolu zdrojov stresu v pracovnom prostredí sa zdajú byť dôležitými pre podporu práce zdravotníckeho personálu a zachovanie ich výkonnosti i zdravia. slo
dc.format p. 22-25 eng
dc.language.iso slo
dc.publisher Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
dc.relation.ispartof Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2014, issue 2. slo
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject stresory slo
dc.subject pracovné prostredie slo
dc.subject pôrodné asistentky slo
dc.subject stressors eng
dc.subject work environment eng
dc.subject midwives eng
dc.title Stres v práci pôrodných asistentiek slo
dc.title.alternative Stress in work of midwives eng
dc.type Article
dc.description.abstract-translated Work-related stress has many negative effects, such as slow performance and efficiency, health problems, frequent absenteeism, accidents at work and burnout. The aim of our research was to identify the most common stressful situations in a group of midwives, which consisted of 100 midwives with an average age of 37.91 ± 11.03. To identify stressors in the work environment, we used a questionnaire Meister neuropsychological stress questionnaire and Nursing stress scale. As the most common stressors were reported death and dying of patients and conflicts with the doctor. Conversely least frequently appeared experiences of discrimination. Interventions focused on control the sources of stress in the workplace seem to be important to support the work of medical staff and maintain their performance and health. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account