Psychosociální aspekty u nemocných s perkutánní endoskopickou gastrostomií (PEG)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hůlka, Petr
dc.contributor.author Vojtová, Markéta
dc.date.accessioned 2014-01-08T09:07:02Z
dc.date.available 2014-01-08T09:07:02Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54083
dc.description.abstract Perkutánní endoskopická gastrostomie je metodou, kterou lze řešit nutrici u nemocných, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou v horizontu více než 6 týdnů přijímat potravu per os. Disertační práce se snaží zmapovat psychosociální aspekty života nemocných s implantovaným PEGem. Zaměřili jsme se na na subjektivní náhled nemocných na finanční situaci a její změny v souvislosti s implantací a trváním PEGu, mobilitu nemocných, dostupnost lékařské péče, spokojenost, rodinné zázemí, sociální zázemí a subjektivní obtíže, jako je spánek, únava a bolest. Nezbytnou částí bylo sledování hodnot BMI zkoumaných nemocných. cze
dc.format 169 s. cze
dc.format.extent 1723455 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject gastrostomie cze
dc.subject enterální výživa cze
dc.subject aspekt cze
dc.subject nemocný cze
dc.subject výzkum cze
dc.subject gastrostomy eng
dc.subject enteral nutrition eng
dc.subject aspect eng
dc.subject patient eng
dc.subject research eng
dc.title Psychosociální aspekty u nemocných s perkutánní endoskopickou gastrostomií (PEG) cze
dc.title.alternative Psychosocial aspects of patients with percutaneous endoscopic gastrostomy eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Dítě, Petr
dc.contributor.referee Hájek, Josef
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated Percutaneous endoscopic gastrostomy is a method that can solve nutritional patients who for various reasons can not run in their oral food intake for more than six weeks. Dissertation tries to map the psychosocial aspects of life in patients with implanted PEGem. We focused on the subjective view of patients on the financial position and changes in connection with implantation and duration of PEG, the mobility of patients, access to medical care, welfare, family background, social support and subjective symptoms, such as sleep, fatigue and pain. An essential part was the monitoring of BMI examined patients. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D29714
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Obhajobu disertační práce zahájil předseda komise, který představil studentku a seznámil komisi s průběhem studia, tematickým zaměřením disertační práce a přehledem publikovaných prací, mající vztah k tématu. Následovala strukturovaná prezentace doktorandky, která seznámila přítomné s postupem při řešení tématu disertační práce a dosaženými výsledky. V závěru svého vystoupení provedl hodnocení přínosů práce pro obor a možnosti využití v ošetřovatelské praxi. Na závěr uvedl souhrnné údaje o své dosavadní publikační činnosti vztahující se k tématu disertační práce. Školitel seznámil komisi se svým stanoviskem k průběhu studia a k obhajobě disertační práce. V následující části přednesli svoje hodnocení oponenti. Oponenti se shodli v názoru, že předložená disertační práce splňuje podmínky podle zákona o vysokých školách č. 111/1998, Sb. a podle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice a Fakulty zdravotnických studií. Studentka aktivně reagovala na připomínky a dotazy oponentů a odpověděla na dobré odborné úrovni na položené dotazy. Ve veřejné diskuzi se vyjádřili členové komise k disertační práci, ocenili odbornou úroveň získaných výsledků a poznatků, možnosti konkrétního využití v praxi a kvalitu publikovaných prací se vztahem k tématu disertační práce. Na neveřejném zasedání komise, za nepřítomnosti studentky a hostů, bylo provedeno zhodnocení disertační práce takto: Studentka dobře prezentovala předkládanou práci, která je přínosem pro obor. Svým vystoupením v diskuzi studentka prokázala odpovídající odborné znalosti z řešené problematiky. Prokázala požadované schopnosti pro samostatnou vědeckou i experimentální práci. Následovalo tajné hlasování členů komise pro obhajobu disertační práce. cze
dc.identifier.stag 21976 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account