Náboženský jazyk šoa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lisý, Štěpán cze
dc.contributor.author Macháček, Jakub
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:43:17Z
dc.date.available 2013-09-03T19:43:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53313
dc.description.abstract Tato práce se zabývá tragedií Židovského obyvatelstva v Evropě za druhé světové války, všeobecně známé jako holokaust, já toto označení nepoužívám a místo něho volím specifičtější název šoa. Mým cílem je ukázat, jak tuto etapu ve svých dějinách reflektují Židé napříč různými obory, jako je historie, sociologie, psychologie a podívat se na ní očima religionisty, kvůli náboženskému jazyku jenž při tom používají. V první kapitole se zabývám otázkou jak bylo šoa vůbec možné a uvádím pohledy dvou historiků Yehudy Bauera a Saula Friedländera a sociologa Zygmunta Baumana. Dále v této kapitole v návaznosti na Baumanovu teorii dávám několik příkladů o zneužití moderních technik pro účely masového vyvražďování a pomocí příkladu z historie náboženství Izraele se pokouším ukázat že tu jde o jakousi novodobou modlu. Ve druhé kapitole pojednávám o religiozitě v koncentračním táboře, kterou doplňuji komentářem psychologa Viktora Frankla a profesora judaismu Davida Halivniho a ukazuji nelehkou cestu, kterou museli vězni podstoupit, aby se nakonec mohli organizovaně postavit nacistům na odpor. V závěru shrnu a kriticky zhodnotím dosažené poznatky i odbornou literaturu. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 865307 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject holokaust cze
dc.subject šoa cze
dc.subject rasismus cze
dc.subject Židovský odboj za druhé světové války cze
dc.subject nacismus cze
dc.subject Árijská rasa cze
dc.subject modernita cze
dc.subject modla cze
dc.subject pseudověda cze
dc.subject ideologie cze
dc.subject svědectví cze
dc.subject paměť cze
dc.subject holocaust cze
dc.subject Shoah eng
dc.subject racism eng
dc.subject Jewish resistance during the Second World War eng
dc.subject nazism eng
dc.subject Aryan race eng
dc.subject modernity eng
dc.subject idol eng
dc.subject pseudoscience eng
dc.subject ideology eng
dc.subject testimony eng
dc.subject memory eng
dc.title Náboženský jazyk šoa cze
dc.title.alternative Religious language of Shoah eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Štampach, Ivan cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The Thesis is focused on the tragedy of the Jewish people in Europe during the World War II, commonly known as the Holocaust. I do not call it Holocaust, I chose the specific name of the Shoah instead. My aim is to show how this stage in history is reflected by the Jews across various fields, such as history, sociology, psychology, and to take a look from the point of view of religious studies, because of the religious language which they use. The first chapter deals with the question how the Shoah happened, and introduce the views of two historians Yehuda Bauer and Saul Friedländera as well as of sociologist Zygmunt Bauman. Later on in this chapter, related to Bauman's theory I give several examples of the misuse of modern technologies in mass murder, and using examples from the history of the religion in Israel I try to show that it is a type of a modern-day idol. In the second chapter I discuss religiosity in a concentration camp that as commented by psychologist Viktor Frankl, and professor of Judaism David Halivni. I also illustrate the difficult path that prisoners had to take in order to be finally able to rise up in organized resistance to the Nazis. In the conclusion I summarize and critically evaluate the information collected as well as expert literature. eng
dc.description.department Katedra religionistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29339 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence 1) Čtení posudků 2) Obhajoba studenta, vysvětlení vybraných výtek od oponenta cze
dc.identifier.stag 14437 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account