Kritéria pro hodnocení výkonnosti podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myšková, Renáta cze
dc.contributor.author Kosová, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:56:51Z
dc.date.available 2013-07-20T01:56:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52548
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je navrhnout soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů pro hodnocení výkonnosti podniku. V teoretické části nejprve definuji pojem výkonnosti podniku a následně seznamuji čtenáře s vybranými metodami technické a fundamentální analýzy. Samostatnou část věnuji možných informačním zdrojům pro zpracování analýzy. Z možností uvedených v teoretické části vybírám vhodné nástroje pro provedení vlastní analýzy výkonnosti vybraného podniku. Závěr diplomové práce je věnován návrhu kriteríí pro posouzení výkonnosti vybraného podniku. cze
dc.format 90 s. cze
dc.format.extent 7030847 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject výkonnost podniku cze
dc.subject technická analýza cze
dc.subject fundamentální analýza cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject BSC cze
dc.subject EFQM cze
dc.subject business performance eng
dc.subject technical analysis eng
dc.subject fundamental analysis eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject BSC eng
dc.subject EFQM eng
dc.title Kritéria pro hodnocení výkonnosti podniku cze
dc.title.alternative Criteria for evaluation of company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to propose a set of quantitative and qualitative indicators to assess the performance of the company. In the theoretical section defines the concept of business performance and then the thesis introduces the reader to the methods of technical and fundamental analysis. A separate section which is devoted to possible sources of information-processing analysis. The options mentioned in the theoretical part of choosing the appropriate tools to perform their own analysis of the performance of the chosen company. The final section is devoted to the design criteria for assessing the performance of the chosen company. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28654 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka prezentovala práce na téma Kritéria pro hodnocení výkonnosti podniku. Cílem práce je navrhnout soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů pro hodnocení výkonnosti podniku. Připomínky a otázky při obhajobě: V rámci ukazatelů aktivity (obrat a doba obratu) jste k propočtům využila pouze tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Posuďte, nakolik by bylo vhodné zahrnout do propočtů i jiné kategorie tržeb (resp. výnosů) a nakolik by to ovlivnilo výsledné hodnoty ukazatelů aktivity. V tab. Č. 12 jste vymezila klíčové indikátory výkonnosti včetně doporučené periodicity jejich sledování. Jak jste určila tento interval? Které z těchto indikátorů považujete u zkoumané společnosti z dlouhodobého hlediska za prioritní a proč? Bylo by možné doplnit ještě nějaká kvalitativní měřítka? cze
dc.identifier.stag 19415 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account