Analýza finanční situace vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan cze
dc.contributor.author Homzová, Klára
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:54:28Z
dc.date.available 2013-07-20T01:54:28Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52171
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje rozboru finanční situace společnosti Velká Ves, a.s. zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou, za pomoci vybraných ukazatelů. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, účetní výkazy a metody využívané při provádění finanční analýzy. V praktické části práce je provedena samotná finanční analýza společnosti za období let 2004 - 2011. Použity jsou metody horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty a analýza poměrovými ukazateli likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti s cílem navrhnout možná doporučení a opatření v oblasti finanční situace společnosti. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1818992 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject rozvaha cze
dc.subject výkaz zisku a ztráty cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject ukazatele rentability cze
dc.subject likvidity cze
dc.subject zadluženosti cze
dc.subject aktivity cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject balance sheet eng
dc.subject statement of profits and losses eng
dc.subject financial indicators eng
dc.subject profitability eng
dc.subject liquidity eng
dc.subject indebtedness eng
dc.subject activity eng
dc.title Analýza finanční situace vybraného podniku cze
dc.title.alternative Analysis of the Financial Situation of the Selected Company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the analysis of the financial situation of the company Velká Ves, a.s. which is focused on crop and animal production, with the help of selected indicators. In the theoretical part are defined general characteristics of the financial analysis, financial statements and methods which are used in carrying out the financial analysis. The practical part of the thesis is made of financial analysis for the period from 2004 to 2011. Methods which are used, are horizontal and vertical analysis of balance sheet and statement of profits and losses and analysis by financial indicators of liquidity, profitability, activity and indebtedness in order to propose possible recommendations and action to improve the company's financial situation. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28114 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s přínosy a výsledky své bakalářské práce. Vedoucí práce pokládá následující otázky: 1. Ve výpočtu ukazatelů ROA, ROE, ROCE používáte jednak EBIT a jiný druh zisku. Jaké druhy zisků znáte a jak je vhodné je použít při finanční analýze? 2. Jak jsou perspektivy Vámi analyzované společnosti, i např. s výhledem k dalšímu rozpočtovém období Evropské unie a na to navazujících dotačních programů? V následující rozpravě byly položeny následující dotazy: Jaké by mělo být zadlužení společnosti? Čemu byste se věnovala na zasedání dozorčí rady vybrané společnosti? Kdo rozhoduje v akciové společnosti? Jaké jsou konkrétní formy investic do bioodpadu? cze
dc.identifier.stag 19381 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account