Bariérový ošetřovací režim v péči o pacienta s infekčním onemocněním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Marie cze
dc.contributor.author Kornhäuserová, Eva
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:50:52Z
dc.date.available 2013-07-20T01:50:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51591
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice bariérového ošetřovacího režimu v péči o pacienta s infekčním onemocněním. Je rozdělena do dvou celků. Teorie zahrnuje obecné informace o nozokomiálních nákazách, definici, rozdělení, původce a cesty přenosu. Zvláště pak informace o nejvýznamnějším multirezistentním kmenu MRSA. Dále pojednává o bariérovém ošetřovatelském režimu, o způsobech jeho dodržování, které vycházejí především z platné legislativy. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření, které jsou zaznamenány v tabulkách a grafech. Diskuze se zabývá vyhodnocením výzkumných otázek a jejich porovnáním s aktuálními literárními zdroji. Praktickým výstupem práce bude návrh standardu Dezinfekce nástrojů na oddělení a jejich transport na Centrální sterilizaci. V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky, získané ze studie. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 1627614 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject nozokomiální nákazy cze
dc.subject bariérová péče cze
dc.subject hygiena rukou cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject sterilizace cze
dc.subject dezinfekce cze
dc.subject izolace cze
dc.subject nosocomial infection eng
dc.subject barrier nursing care eng
dc.subject hand hygiene/ washing eng
dc.subject patients eng
dc.subject sterilization eng
dc.subject disinfection eng
dc.subject isolation eng
dc.title Bariérový ošetřovací režim v péči o pacienta s infekčním onemocněním cze
dc.title.alternative Barrier treatment regime in the care of infectious patients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermáková, Kateřina cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of barrier nursing care for patients with contagious disease. It is divided into two parts. Theoretical part covers general information about nosocomial infections; the definition, the classification, the infectious agents and the ways of transmission. Especially, it is focused on the most significant multiresistant strain of MRSA. Furthermore, it deals with the barrier nursing method; how to observe the rules which, first of all, correspond to legislation in force. Practical part is concerned with evaluation of the questionnaire results which are represented in charts and graphs. Discussion follows where research questions are evaluated and compared to current literary resources. The practical outcome of the thesis is the proposal of the standard The Disinfection of Equipment of the Ward and its Transport to Central Sterilization Department. The thesis concludes with the summary of all findings emerging from the study. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D28334
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. V závěru práce uvádíte, že by zdravotničtí pracovníci měli být často seznamováni s aktuální legislativou, měli se účastnit přednášek a seminářů. Jaká je situace v dané problematice v nemocnici, kde se výzkum prováděl? 2. Výsledky Vašeho výzkumu popisují aktuální stav sledovaných pracovišť, který není zrovna příkladný. budou z Vašich dat vycházet následná opatření ze stran vedoucích pracovníků daných oddělení? cze
dc.identifier.stag 21448 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account