Vývoj správy státních zemědělských podniků na území východních Čech po roce 1945 se zvláštních zřetelem na vývoj státních statků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie
dc.contributor.author Pochobradská, Helena
dc.date.accessioned 2012-12-12T14:20:42Z
dc.date.available 2012-12-12T14:20:42Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48779
dc.description.abstract Práce se věnuje složitému správnímu vývoji státních zemědělských organizací, které fungovaly na území východních Čech od roku 1945 až do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována specifické skupině státních statků, které spolu s dalšími organizacemi tvořily soustavu státních zemědělských podniků. Hlavní téma práce uvozují dílčí témata v podobě shrnutí významu pozemkových reforem a vlivu agrotechnických podmínek na vývoj státních statků, včetně zásadního vlivu Komunistické strany Československa a využití sovětského vzoru. cze
dc.format 173 s. cze
dc.format.extent 3119081 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject pozemkové reformy cze
dc.subject státní statky cze
dc.subject jednotná zemědělská družstva cze
dc.subject ministerstvo zemeědělství cze
dc.subject krajská zemědělská správa cze
dc.subject socialistické zemědělství cze
dc.subject land reforms eng
dc.subject state farms eng
dc.subject collective farming eng
dc.subject Ministry of agriculture eng
dc.subject Regional Agriculture Administration eng
dc.subject socialistic agriculture eng
dc.title Vývoj správy státních zemědělských podniků na území východních Čech po roce 1945 se zvláštních zřetelem na vývoj státních statků cze
dc.title.alternative The development of state agriculture farms administrative of East Bohemia after 1945 with special consideration to the development od state farms eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Burešová, Jana cze
dc.contributor.referee Jiránek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The thesis pays attention to complicated administatice development of state agriculture organizations, which functioned in East Bohemia from 1945 till nowadays. Special consideration is dedicated to specific group of state farms, which together with other organizations madee a system of state agriculture concerns. The main theme of the thesis is prevented by subtopics as summary of land reforms meaning and influence of agro-technical conditions on development of state farms, including the most important influence of Czechoslovakian Communist Party and utilization of Soviet example. eng
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27261 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Komise se sešla v plném počtu. Po představení práce uchazečkou následovalo čtení posudků s důrazem na přínos práce, tj. na uchopení tématu v širokém politickém a současném kontextu. Bylo konstatováno, že práce logicky vychází z obecně zvýšeného zájmu o dějiny totalitních režimů a jejich hospodářskou politiku. Oponenti doporučili. Významným přínosem práce je vypracování metodiky pro přehlednou práci státních statků. cze
dc.identifier.stag 19917 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account