Řídicí jednotka a programové vybavení pro pneumatické systémy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušek, František cze
dc.contributor.author Špinka, Radek
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:49Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48652
dc.description.abstract Práce na téma Řídící jednotka a programové vybavení se věnuje návrhu a realizaci řídicí jednotky včetně tvorby programového vybavení zajišťující její funkci. Tato jednotka je součástí pneumatického systému, jehož základem je pneumatický objem s dvěma ventilátory, z nichž jeden do něj vhání vzduch a druhý je vystupujícím vzduchem roztáčen. Řídicí jednotka zajišťuje generování signálu pro ovládání příkonu jednoho ventilátoru, měření otáček obou ventilátorů a kaskádní regulaci otáček obou ventilátorů. Dále zajišťuje obsluhu panelu s LCD displejem a ovládacími prvky, generuje a měří napěťové signály pro připojení externího regulátoru. Řídicí jednotka je hardwarově připravena na komunikaci prostřednictvím sériové linky RS232. Pneumatický systém bude využíván v úlohách z oblasti řízení, experimentální identifikace a programování řídicích aplikací v laboratořích Katedry řízení procesů Univerzity Pardubice. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 2291553 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject pneumatický systém cze
dc.subject ventilátory cze
dc.subject měření a regulace otáček cze
dc.subject mikrokontroler ATmega cze
dc.subject pneumatic system eng
dc.subject ventilators eng
dc.subject measurement and regulationn of rotations eng
dc.subject microcontroller ATmega eng
dc.title Řídicí jednotka a programové vybavení pro pneumatické systémy cze
dc.title.alternative The control unit and software for pneumatic systems eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Havlíček, Libor cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Master's thesis Control unit and software for pneumatic systems deal with design and realization of the control unit including creation of the software which ensure function of the control unit. This unit is part of the pneumatic system whose base is pneumatic volume with two ventilators. The first of them pump air in and the second is spinned by air when goes outside. Control unit provides generating signals for control power of the first ventilator, measurement rotations both ventilators and cascade regulation rotations both ventilators. Next ensure communication with panel with lcd and control components, generate and measuring voltage signals for connecting extern regulator. Control unit is technically prepare for communication by serial port RS232. Pneumatic system will be used for task related with control, experimental identification and programming of control aplications at the Department of process control at the University of Pardubice. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D27303 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Tématem diplomové práce je návrh a realizace pneumatického systému využitelného jako výuková pomůcka v oblasti návrhu řídicích systémů. Jde o ucelenou práci, jejímž obsahem je návrh jak konstrukčního, tak i softwarového řešení elektronického řídicího systému s jednočipovým mikropočítačem. Pro návrh řídicí jednotky byl zvolen mikrokontrolér fy Atmel z řady ATmega, konkrétně typ ATmega128. Diplomant uspokojivě zodpověděl připomínky členů komise, diplomová práce byla ohodnocena stupněm velmi dobře mínus. cze
dc.identifier.stag 17299 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account