Krystalizace vody v podchlazených roztocích cukrů

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Shánělová, Jana cze
dc.contributor.author Martinková, Simona
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:43:07Z
dc.date.available 2012-09-14T04:43:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47633
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá studiem krystalizace vody v podchlazených roztocích cukrů (30 hmot.% sacharózy a 30 hmot.% glukózy). V teoretické části jsou popsány vznik, růst a rekrystalizace krystalů ledu, vliv sacharidů a podchlazení na krystalizaci, morfologie krystalů ledu a některé experimentální metody používané při výzkumu krystalizace ledu v podchlazených vodných roztocích sacharidů. Experimentální část práce je zaměřena na studium růstu krystalů ledu ve vodných roztocích sacharózy a glukózy a teploty tání v těchto roztocích. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1476733 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject krystalizace cze
dc.subject podchlazení cze
dc.subject sacharóza cze
dc.subject glukóza cze
dc.subject crystallization eng
dc.subject undercooling eng
dc.subject sucrose eng
dc.subject glucose eng
dc.title Krystalizace vody v podchlazených roztocích cukrů cze
dc.title.alternative Crystallization of water in undercooled sugar solutions eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is focused on crystallization of water in undercooled sugar solutions (30 % w/w sucrose and 30 % w/w glucose). The theoretical part describes a genesis, growth and recrystallization of ice crystals, an influence of saccharides and undercooling on crystallization, a morphology of ice crystals and some experimental methods using in research of ice crystallization in undercooled sugar solutions. The experimental part is aimed at the study of growth ice crystals and their melting points in water solutions of sucrose and glucose. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27430 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své bakalářské práce a zodpověděla dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 18517 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet