Chudoba a sociální exkluze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paulovič, Jaroslav cze
dc.contributor.author Vokoun, Vojtěch
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:39Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47522
dc.description.abstract Tato závěrečná práce je změřena na téma chudoby a sociálního vyloučení, které jsou stále aktuální, a je třeba se nad touto problematikou zamyslet. Jsou zde uvedeny definice, druhy chudoby, příčiny jejího vzniku a následně i některá opatření k jejich potlačení. V práci jsou rovněž uvedeny údaje a informace o chudobě, jak v globálním měřítku, tak i v rámci České republiky. Další částí práce je téma sociálního vyloučení, kde se uvádí jeho definice, rizika, jež přináší a některé příklady z druhů vyloučených lokalit. Poslední část této práce, zahrnuje praktickou část, obsahující vlastní výzkum na dané téma. Je zde uvedena výzkumná metodika, hypotézy, detailní popis otázek a odpovědí z použitého dotazníku. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 1166010 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject chudoba cze
dc.subject sociální vyloučení cze
dc.subject nerovnost cze
dc.subject deprivace cze
dc.subject poverty eng
dc.subject social exclusion eng
dc.subject inequality eng
dc.subject deprivation eng
dc.title Chudoba a sociální exkluze cze
dc.title.alternative Poverty and social exclusion eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Synková, Hana cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on topics of poverty and social exclusion which are still on the front burner and there is need for discussions about these issues. There are stated definitions, kinds of poverty, causes of its origin and subsequently some steps which suppress these causes. There are stated figures and information about poverty in global scale as well as in scale of Czech Republic. The second part of this thesis is topic of social exclusion where is its definition, risks which social exclusion brings and some examples of kinds of excluded localities. Last part of this thesis is a practical part which includes original research focused on given topic. There is presented research methodology, hypothesis, detailed description of questions and and answers included in questionnaire. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Komunitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27477 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 17578 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account