Problematika zkřížené alergie na pyly a potraviny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jankovičová, Barbora
dc.contributor.author Cochlarová, Tereza
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:33Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47500
dc.description.abstract Práce je věnována alergickým onemocněním se zaměřením na zkřížené alergie potraviny–pyly. Příčinou zkřížené reaktivity mezi zdánlivě nesouvisejícími inhalačními a potravinovými alergeny je v tomto případě jejich vzájemná strukturní podobnost. Nejčastější projev potravinové alergie představuje orální alergický syndrom, který u silně reagujících pacientů může končit až život ohrožujícím anafylaktickým šokem. Z důvodu možného předejití těmto závažným komplikacím je zapotřebí správná diagnostika onemocnění. Velký pokrok je pak pozorován především v oblasti léčby ve formě tzv. imunoterapie, která představuje možnou budoucnost léčby alergických onemocnění, avšak u zkřížené alergie je zatím spíše ve fázi výzkumu. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1152664 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject zkřížené alergie cze
dc.subject orální alergický syndrom cze
dc.subject IgE cze
dc.subject homologie alergenů cze
dc.subject cross-allergy eng
dc.subject oral allergy syndrome eng
dc.subject IgE eng
dc.subject homologous allergens eng
dc.title Problematika zkřížené alergie na pyly a potraviny cze
dc.title.alternative The issue of cross-reactive allergy to pollens and foods eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about allergic diseases with focus on cross allergies pollen-food. The cause of cross reactivity in between seemingly not connected inhalation and food allergens is similarity of their structures. Most frequent manifestation of the food allergy is oral allergy syndrome, which can end up in life threatening anaphylactic shock in strongly reacting patients. Because of possible prevention of these grave complications, correct diagnostics of disease is needed. Big progress is observed in so-called immunotherapy, which stands for the possible future of allergic diseases treatment, but in the case of cross allergy, it is still in research phase. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27357 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího bakalářské práce 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci cze
dc.identifier.stag 18412 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account