Možnosti přípravy bionafty kyselou katalýzou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Martin cze
dc.contributor.author Hofírek, Tomáš
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:02Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47384
dc.description.abstract Bionafta je jedním z mnoha obnovitelných zdrojů paliv. Výhodou bionafty je především nižší obsah emisí a také menší opotřebování motoru než při užití nafty fosilní. Bionafta se vyrábí transesterifikací rostlinných olejů nebo tuků a olejů nízké kvality spolu s alkoholem. Reakce může být katalyzována homogenním nebo heterogenním katalyzátorem a to jak kyselým, tak i bázickým. Další možností přípravy může být enzymatická katalýza nebo reakce nekatalyzovaná. Mezi používané kyselé homogenní katalyzátory řadíme především silné minerální kyselin, Lewisovy kyseliny a organické sulfonové kyseliny. Jako heterogenní kyselé katalyzátory lze uvést, oxidy na bázi titanu, zirkonia a cínu, dále zeolity, sulfonované iontovýměnné pryskyřice, sulfonovaný mezoporézní oxid křemičitý nebo sulfonované katalyzátory na bázi uhlíku. Hlavní předností těchto heterogenních katalyzátorů je možnost užití v kontinuální výrobě, vícenásobná použitelnost a zamezení vzniku mýdel bočnou reakcí. V experimentální části byla bionafta připravena pomocí homogenního bázického katalyzátoru a byly stanoveny některé její parametry. Dále byla zkoumána efektivita kyselého zeolitu ZSM-5 v esterifikaci a transesterifikaci kyseliny olejové resp. řepkového oleje. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 1735228 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject bionafta cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject kyselá katalýza cze
dc.subject volné mastné kyseliny cze
dc.subject biodiesel eng
dc.subject transesterification eng
dc.subject acid catalysis eng
dc.subject free fatty acids eng
dc.title Možnosti přípravy bionafty kyselou katalýzou cze
dc.title.alternative Possibility of preparing biodiesel by acid catalysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Biodiesel is one of many renewable fuels. The advantage of biodiesel is mainly lower content of emissions and engine wearing out smaller than when using fossil diesel. Biodiesel is produced by transesterification of vegetable oils or fats and oils of low quality and alcohol. The reaction can be catalysed by homogeneous or heterogeneous catalyst, acidic as well as basic. The enzymatic catalysis or preparation without catalyst are other possibilities of biodiesel production. Strong mineral acids, Lewis acids and organic sulfonic acids are used as homogeneous acid catalysts. As the heterogeneous acid catalysts, materials based on oxides of titanium, zirconium and tin, furthermore zeolites, sulfonated ion-exchange resin, sulfonated mesoporous silica and sulfonated catalysts based on carbon can be used. The possibility of continuous use in production, multiple usability and avoiding of soap formations are the main advantages of these heterogeneous catalysts. In the experimental part, biodiesel was prepared by homogeneous basic transesterification and some its parameters were determined. The efficiency of acid zeolite ZSM-5 in the esterification of oleic acid and transesterification of rapeseed oil was tested. eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27199 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalář seznámil komisi s výsledky dosaženými při řešení bakalářské práce. Komise se seznámila s posudkem vedoucího bakalářské práce. Po prezentaci bakalář zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 18662 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account