Střednědobý plán činnosti školy a pojetí efektivnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pakosta, Jaroslav
dc.contributor.author Handlířová, Petra
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:45:15Z
dc.date.available 2012-07-15T22:45:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46624
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá střednědobým plánem činnosti školy a pojetím efektivnosti. Teoretická část se soustředí na prostředí školy a jeho analýzu včetně analýzy SWOT. Dále je zaměřena na plánování, druhy plánů, vymezení střednědobého plánu činnosti školy a poslední kapitola teoretické části se věnuje pojmu efektivnost, její zákonné úpravě a zásadám efektivního plánování. Praktická část práce zahrnuje dotazníkové šetření provedené na Střední škole v Lomnici nad Popelkou, jeho vyhodnocení a formulaci závěrů a doporučení pro praxi. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 3066255 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject analýza prostředí cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject plánování cze
dc.subject plán cze
dc.subject efektivnost cze
dc.subject analysis of environment eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.subject planning eng
dc.subject plan eng
dc.subject effectiveness eng
dc.title Střednědobý plán činnosti školy a pojetí efektivnosti cze
dc.title.alternative The mid-term plan of activity of school and conception of effectiveness eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with the mid-term plan of activity of school and conception of effectiveness. Theoretical part is focusing on school environment and its analysis including SWOT analysis. Then it is focusing on planning, kinds of plans, defining of mid-term plan of activity of school and the last chapter of theoretical part deals with the conception of effectiveness, its legal conception and principles of efficient planning. Practical part of this work includes questionnaire survey which was accomplished at Secondary school in Lomnice nad Popelkou, its evaluation and formulation of conclusion and putting advice into practise. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26062 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Prezentace tématu práce, cílů, představení školy, její strategie, návrhů a doporučení. Zodpovězení otázek vedoucího práce: Vysvětlete význam střednědobého plánu pro střední školu. Z šetření vyplývá, že koncepční cíle školy jsou realizovány v 37,5%. Proč tomu tak je? Dále rozprava nad tématem. cze
dc.identifier.stag 16412 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account