Biosenzor pro stanovení ethanolu s alkoholdehydrogenázou a oxidem platičitým

Show simple item record

dc.contributor.advisor Metelka, Radovan cze
dc.contributor.author Sechovcová, Hana
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:27Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46471
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce bylo stanovení ethanolu pomocí biosenzoru obsahujícího alkoholdehydrogenázu a oxid platičitý. Měření probíhalo amperometricky pomocí průtokové injekční analýzy. Byl sledován vliv pokrytí povrchu elektrod membránami různými imobilizačními technikami a jejich odezva na stanovovaný analyt. Pro překrytí povrchu byly použity metody: zachycení v Nafionu, zesíťování glutaraldehydem, imobilizace acetátcelulózou a elektropolymerizace m-fenylendiaminem. Hlavním cílem práce bylo připravit biosenzor obsahující enzym alkoholdehydrogenázu s NAD+ jako kofaktor. Použitou imobilizační technikou byla elektropolymerizace m-fenyldiaminem v roztoku trehalosy, která je nutná pro stabilizaci enzymu. Pro připravený biosenzor byly optimalizovány podmínky měření, proměřeny kalibrační křivky a sledován vliv interferujících látek. Nakonec byly proměřeny reálné vzorky alkoholických nápojů. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 1197397 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject alkoholdehydrogenáza cze
dc.subject biosenzor cze
dc.subject ethanol cze
dc.subject FIA cze
dc.subject imobilizace cze
dc.subject alcoholdehydrogenase cze
dc.subject biosensor eng
dc.subject imobilization eng
dc.title Biosenzor pro stanovení ethanolu s alkoholdehydrogenázou a oxidem platičitým cze
dc.title.alternative Biosensor containing alcohol dehydrogenase and platinum dioxide for determination of ethanol eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Stočes, Matěj cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The presented thesis was focused on the quantitative analysis of ethanol using a biosensor containing alcohol dehydrogenase and platinum dioxide. Amperometric measurements employing the flow injection analysis were performed to obtain the presented data. The influence of electrode surface modifications using different immobilization techniques was tested and their response was measured. The following techniques were used for surface modifications: entrapment in Nafion, cross-linking with glutaraldehyde, immobilization using cellulose acetate, and electropolymerization with m phenylenediamine. The major objective of the study was a preparation of a biosensor containing an enzyme alcohol dehydrogenase with NAD+ as a cofactor. Electropolymerization with m-phenylenediamine was selected for the enzyme immobilization. The utilization of trehalose played an essential role in the immobilization process as it stabilizes the enzyme. For the biosensor, the optimal parameters and the effects of interfering compounds were determined. The calibration curves were measured. Finally, real samples of alcoholic beverages were assayed. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D26659 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3. Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 18302 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account