Sorpční vlastnosti oxycelulózy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filipi, Michaela cze
dc.contributor.author Nýdrová, Veronika
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:42:33Z
dc.date.available 2012-07-15T22:42:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46113
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo studium sorpčních vlastností TEMPO oxycelulózy. Jedná se o derivát celulózy, který díky svým výjimečným vlastnostem má nenahraditelné místo na trhu. Zvolením experimentálního postupu separace železnatých iontů pomocí TEMPO oxidované celulózy v hydrokoloidní podobě se snažím získat bližší informace o těchto vlastnostech. Stanovení bylo provedeno spektrofotometricky při vlnové délce 510 nm. Byla zkoumána sorpční schopnost testovaného vzorku oxycelulózy pro dvě různá reakční prostředí. U obou typů roztoků byla stanovena optimální reakční doba pro nejvyšší adsorpci z intervalu reakčních dob 5 - 30 minut. Pro vyhodnocení byly použity dvě metody. První je založena na Lambert-Beerově zákoně a druhá, směrodatnější metoda, je metoda standardního přídavku. Zkoumáním sorpčních vlastností TEMPO oxycelulózy byl získán bližší přehled o vlastnostech a mechanismu adsorpce kovů na povrchu oxycelulózy a možnost diskutovat následné využití těchto poznatků do budoucna. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 961098 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 2.5.2022 cze
dc.subject Oxycelulóza cze
dc.subject sorpční vlastnosti cze
dc.subject železnaté ionty cze
dc.subject reakční čas cze
dc.subject reakční prostředí cze
dc.subject Lambert-Beerův zákon cze
dc.subject standardní přídavek cze
dc.subject Oxycellulose cze
dc.subject Sorption properties eng
dc.subject iron ions eng
dc.subject reaction environment eng
dc.subject reaction time eng
dc.subject Lambert-Beer law eng
dc.subject standard addition eng
dc.title Sorpční vlastnosti oxycelulózy cze
dc.title.alternative Sorption properties of oxycellulose eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hejduk, Jiří cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to study Sorption properties of TEMPO oxycellulose. It is a derivate of celullose which has unique properties and thanks to this it is irreplaceable in the market. I tried to get more information about properties throught choosing experimental procedure separation of ferrous ions by TEMPO oxycellulose in hydrocolloid form. The assay was made spectrophotometrically at a wavelength of 510 nm. I studied the sorption capacity of tested samples for two different reaction environments. For both types of solution was determined the optimal reaction time for the maximum adsorption in the range of reaction time from 5 to 30 minutes. For the evaluation I used two methods. The first was based on the Lambert-Beer law and the second method more accurate standard addition. By studying the sorption properties of TEMPO oxycellulose I obtained a more detailed overview of the properties and the mechanism of the adsorption of metals on the surface of oxycellulose. I got to know new information and it allows me to discuss subsequent use of these properties in the future. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D26194 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla výsledky své diplomové práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 17448 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account