Fotostabilita amorfních chalkogenidů systému Ge-As-Se

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Petr cze
dc.contributor.author Hawlová, Petra
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:34Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:34Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45931
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá přípravou a studiem objemových skel a tenkých vrstev systému Ge-As-Se. Tenké vrstvy byly připraveny technikou pulzní laserové depozice. Připravené tenké vrstvy byly studovány pomocí skenovacího elektronového mikroskopu s energiově-disperzním rentgenovým analyzátorem, Ramanovou spektroskopií, rentgenovou difrakcí a mikroskopií atomárních sil. Pomocí spektrální elipsometrie s proměnným úhlem dopadu byly studovány reverzibilní a ireverzibilní fotoindukované jevy. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 1368767 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject amorfní chalkogenidy cze
dc.subject Ge-As-Se cze
dc.subject fotoindukované jevy cze
dc.subject fotostabilita cze
dc.subject pulzní laserová depozice cze
dc.subject spektrální elipsometrie cze
dc.subject amorphous chalcogenides eng
dc.subject Ge-As-Se eng
dc.subject photoinduced phenomena eng
dc.subject photostability eng
dc.subject pulsed laser deposition eng
dc.subject spectroscopic ellipsometry cze
dc.title Fotostabilita amorfních chalkogenidů systému Ge-As-Se cze
dc.title.alternative Photostability of amorphous chalcogenides from Ge-As-Se system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pavlišta, Martin cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focused on the preparation and the study of selected bulk glass and thin films of Ge-As-Se system. Thin films were prepared by pulsed laser deposition. The prepared thin films were studied by scanning electron microscope with energy dispersive x-ray analyzer, Raman spectroscopy, X-ray diffraction and atomic force microscopy. In prepared thin films, reversible and irreversible photoinduced phenomena were studied using variable angle spectroscopic ellipsometry. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27550 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací. Dále reagovala na připomínky oponenta. Zodpověděla otázky členů komise: Ukažte, které pásy v Ramanových spektrech přísluší jednotkám As4Se4 As4Se3. Definujte výpočet středního koordinačního čísla a za jakým účelem bylo počítáno? Nakreslete strukturu jednotky As4Se3. V čem se liší zápis GeSe4 a GeSe4/2. Jak byla zjištěna tloušťka studovaných materiálů? Diskutujte metody přípravy tenkých vrstev. Byla studována homogenita tloušťky připravených tenkých vrstev. Co bylo zjištěno metodou AFM? cze
dc.identifier.stag 18382 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account