Personální řízení ve firmě McDonald's

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Janotová, Alena
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:41:06Z
dc.date.available 2012-07-15T22:41:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45845
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou personálního řízení ve firmě McDonald's. V úvodu jsou vymezeny základní pojmy daného řízení a popsány jednotlivé personální činnosti i s jejich cíli. Druhá kapitola se zabývá představením společnosti McDonald's a analýzou současného stavu personálních činností, která je provedena na základě realizovaného dotazníkového šetření. Ve třetí kapitole jsou představeny návrhy na zlepšení personálních činností, které jsou v poslední kapitole vyhodnoceny. cze
dc.format 105 s.
dc.format.extent 10328824 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject personální řízení cze
dc.subject personální práce cze
dc.subject personální činnosti cze
dc.subject McDonald's cze
dc.subject human resource management eng
dc.subject human resource work eng
dc.subject human resource activities eng
dc.title Personální řízení ve firmě McDonald's cze
dc.title.alternative Human resources management in the McDonald's company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ciprová, Lucie
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This thesis deals with issues of Human Resource Management in McDonald's company. Basic terms are defined in the beginning of the paper as well as individual Human Resource activities and their goals. Second chapter deals with introducing the McDonald's company and with an analysis of the present state of Human Resource activities. This analysis is based on an implemented survey. The third chapter introduces suggestions for improving Human Resource activities. These suggestions are evaluated in the last chapter. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26381
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 18101 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account