Význam umění u Nietzscheho v letech 1870-1873

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prázný, Aleš cze
dc.contributor.author Vaníčková, Andrea
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:45Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45606
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá komplikovaným pojmem umění u Friedricha Nietzscheho v letech 1870-1873. Zachycuje Nietzscheho zájem o antiku (apollinství, dionýství) a zaměřuje se především na hudbu. Tento významný klasický filolog a německý filosof 19. století byl v mládí ovlivněn Arthurem Schopenhauerem a Richardem Wágnerem. Práce vychází z řecké (antické) tragédie a z řeckého hudebního dramatu. Úvod pojednává o řecké tragédii a o umění obecně. Další část přibližuje význam hudby hudebního dramatu v Řecku a v části poslední se ke slovu dostávají spisy z Nietzscheho pozůstalosti, konkrétně spisy o hudbě. Bakalářská práce obsahuje přílohu, v níž autorka představuje vlastní překlad přednášky Friedricha Nietzscheho, Das griechische Musikdrama (Řecké hudební drama). Práce vychází především z Nietzscheho prací: Zrození tragédie, Sämtliche Werke : Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Band 1, Die Geburt der Tragödie, Unzeitgemäße Betrachtungen I., Rané texty o hudbě a řeči a dále ze sekundární literatury. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 886415 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Nietzsche, Friedrich cze
dc.subject filosofie cze
dc.subject umění cze
dc.subject tragédie cze
dc.subject drama cze
dc.subject hudba cze
dc.subject philosophy eng
dc.subject art eng
dc.subject tragedy eng
dc.subject drama eng
dc.subject music eng
dc.title Význam umění u Nietzscheho v letech 1870-1873 cze
dc.title.alternative Meaning of the Art of Nietzsche during 1870-1873 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hejduk, Tomáš cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on complicated idea of art in works of Friedrich Nietzsche dating back to 1870-1873. It depicts Nietzsche´s interest in Antiquity (Apollonian, Dionysian) and concentrates mainly on music. This well-known German classical philologist and philosopher of the 19th century was influenced by Arthur Schopenhauer and Richard Wagner in his youth. The thesis starts with ancient Greek tragedy and Greek musical drama. Introduction therefore concentrates on the Greek tragedy in general while the following part underlines the significance of musical drama in Greece and the final part is dedicated to documents from Nietzsche´s legacy, particularly his writings on music. Moreover, the bachelor paper includes an appendix, where the author presents her own translation of Nietzsche´s lecture called Das griechische Musikdrama (The Greek Musical Drama). The thesis is based foremost on Nietzsche´s works: The Birth of tragedy, Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Band 1, Die Geburt der Tragödie, Unzeitgemäße Betrachtungen I, Rané texty o hudbě a řeči (The Early Texts on Music and Speech) and also on secondary literature. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26152 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 17378 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account