Příprava imunosorbentu pro izolaci klinicky významných biomarkerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Zuzana cze
dc.contributor.author Jansová, Klára
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:39:23Z
dc.date.available 2012-07-15T22:39:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45540
dc.description.abstract Práce je zaměřena na přípravu imunosorbentů tvořených magnetickými mikročásticemi s kovalentně vázanými monovalentními H+L fragmenty imunoglobulinu G (IgG). K přípravě funkčních H + L fragmentů bylo nutné izolovat imunoglobulin G z hyperimunního séra pomocí nosiče s imobilizovaným proteinem A nebo byl použit komerčně dodávaný IgG v lyofilizované formě. Fragmentace IgG byla prováděna pomocí redukčního činidla 2-merkaptoethylaminu (2-MEA) v přítomnosti chelatačního činidla kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA). 75 kDa fragmenty IgG vzniklé redukcí disulfidických vazeb v pantové oblasti IgG byly imobilizovány přes volné ?SH skupiny na částice s thiolovými nebo bromoacetylovými funkčními skupinami. Podmínky fragmentace a následné imobilizace byly optimalizovány. Srovnávána byla také účinnost fragmentace lidského lyofilizovaného IgG a nativního izolovaného IgG. cze
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 9809669 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Protein A cze
dc.subject imunoglobulin G cze
dc.subject 2-merkaptoethylamin cze
dc.subject imobilizace cze
dc.subject magnetické mikročástice cze
dc.subject immunoglobulin G eng
dc.subject 2-mercaptoethylamine eng
dc.subject immobilization eng
dc.subject magnetic microparticles eng
dc.title Příprava imunosorbentu pro izolaci klinicky významných biomarkerů cze
dc.title.alternative Preparation of immunosorbent for isolation of clinically important biomarkers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Slováková, Marcela cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on the preparation of immunosorbents formed by magnetic microparticles with covalently bound H+L fragments of immunoglobulin G (IgG). It deals with the isolation of immunoglobulin G from hyperimmune serum using protein A and its subsequent fragmentation. Fragmentation was performed by reducing agent 2-mercaptoethylamine (2-MEA) in the presence of chelating agent ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). 75 kDa fragments of IgG generated by reduction of disulphide bonds in the hinge region of IgG were immobilized through their free ?SH groups onto particles with thiol and bromoacetyle function groups. Conditions of fragmentation and subsequent immobilization were optimized. Efficiency of human lyophilized IgG and native isolated IgG fragmentation was compared. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D26607 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3. Diplomantka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 18278 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account