Simulace provozního namáhání částí kolejových vozidel na zatěžovacích standech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Culek, Bohumil
dc.contributor.author Vágner, Jakub
dc.date.accessioned 2012-07-15T18:52:40Z
dc.date.available 2012-07-15T18:52:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/45446
dc.description.abstract Dizertační práce je zaměřena na problematiku experimentálního zjišťování únavových charakteristik konstrukčních uzlů částí kolejových vozidel na dynamickém zkušebním stavu. Cílem práce je návrh metodiky, která umožňuje zjedodušení těchto experimentů. Navržená metodiky využívá výpočet pomocí metody konečných prvků, korelační analýzu a odhad pomocí měrné napěťové odezvy. K ověření navržené metodiky byl proveden experiment na reálném vzorku. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 7290846 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kolejová vozidla cze
dc.subject konstrukční uzel cze
dc.subject mechanické napětí cze
dc.subject analýza MKP cze
dc.subject materiálové charakteristiky cze
dc.subject experimentální výzkum cze
dc.subject únavové testy cze
dc.subject dynamický zkušební stav cze
dc.subject rail vehiclec eng
dc.subject structural node eng
dc.subject mechanical stress eng
dc.subject FEM analysis eng
dc.subject material characteristics eng
dc.subject experimental research eng
dc.subject fatigue testing eng
dc.subject dynamic test stand eng
dc.title Simulace provozního namáhání částí kolejových vozidel na zatěžovacích standech cze
dc.title.alternative Simulation of operational loading of railway vehicle parts on loading stands eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Jurák, Ladislav
dc.contributor.referee Paščenko, Petr
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis is focused on the issues of experimental determination of fatigue characteristics of structural nodes of rail vehicle parts on a dynamic test stand. The aim of the thesis is to propose a methodology allowing simplifying the experiments. The proposed methodology uses FEM computation, correlation analysis and estimation based on specific stress response. In order to validate the methodology, an experiment with a physical specimen was performed. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky a infrastruktura cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27622 cze
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.description.defence Prezentace dizertační práce. Přečtení posudků, odpovědi na připominky. Rozprava. Tajné hlasování. Vyhlášení výsledku. cze
dc.identifier.stag 14420 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account