Analýza dlouhodobého majetku ve strojírenském podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Turoňová, Lucie
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:29:45Z
dc.date.available 2011-10-03T20:29:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41818
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou majetku společnosti Strojírny Třinec, a. s. Práce je rozdělena na dvě stěžejní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů týkajících se majetku podniku a jeho struktury. V praktické části je charakterizována společnost Strojírny Třinec, a. s., dále je provedena analýza struktury a analýza využití strojů a zařízení za loňský rok 2010. Závěr se zabývá shrnutím celé analýzy majetku a navržením změn a možných opatření pro lepší fungování společnosti. cze
dc.format 60 s.
dc.format.extent 1416458 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject majetkové struktury cze
dc.subject rozvahy cze
dc.subject věková složení cze
dc.subject plnění plánů výroby cze
dc.subject využití strojů a zařízení cze
dc.subject ownership structures eng
dc.subject balance sheets eng
dc.subject age compositions eng
dc.subject filling the production plans eng
dc.subject utilization of machinery and equipments eng
dc.title Analýza dlouhodobého majetku ve strojírenském podniku cze
dc.title.alternative Analysis of fixed assets in engineering company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis deals with analysis of property of company Strojírny Třinec, a.s. This work is devided into two crucial parts, theorectical and practical. Theoretical part is focused on definition of basic concept regarding to business asset and its structure. In practical part is characterization of company Strojírny Třinec a.s. Also there is analysis of utilization of machinery and equipment for last year 2010. Conclusion summarize whole analysis of property and propose ganges and possible actions for better functioning of company. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25190
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila s cílem bakalářské práce - podrobněšjší charakteristika a zhodnocení majetkové struktury za rok 2010 společnosti Strojírny Třinec a.s. Analyzován byl dlouhodobý hmotný majetek podle věkového složení, struktura technické úrovně strojů. Došlo ke zjištění, že ve společnosti nesledují intenzivní využití dlouhodobého hmotného majetku. komise byla seznámena se závěry analýzy dlouhodobého majetku. cze
dc.identifier.stag 14019 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account