Jak otec prožívá porod - potřeby partnera u porodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beránková, Světlana cze
dc.contributor.author Prajznerová, Michaela
dc.date.accessioned 2011-10-03T20:29:36Z
dc.date.available 2011-10-03T20:29:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41809
dc.description.abstract Závěrečná bakalářská práce má název "Jak otec prožívá porod - potřeby partnera u porodu". Jedná se o práci teoreticko-výzkumnou a je rozdělena na dvě části. V teoretické části se nejprve zabývám lidskými potřebami, mužskou identitou a jaké jsou pocity a potřeby mužů u porodu. V druhé části práce popisuji metodiku výzkumu a analýzu zjištěných výsledků. Hlavním cílem bylo zjistit, jaké mají partneři u porodu potřeby. Dále mě zajímalo, zda partneři doprovází své partnerky z vlastního přesvědčení, jejich nejčastější zdroje informací o porodu a zda porod ovlivní budoucí sexuální život páru. V neposlední řadě jsem v dotazníkovém šetření zjišťovala, zda-li se porodní asistentky věnovaly i partnerovi a poskytly mu dostatek informací o porodu a metodách, jak má své partnerce pomoci zlepšit průběh porodu. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 1481026 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject potřeby cze
dc.subject motivace cze
dc.subject porodní asistentky cze
dc.subject partner cze
dc.subject porod cze
dc.subject needs eng
dc.subject motivation eng
dc.subject midwife eng
dc.subject partner eng
dc.subject childbirth eng
dc.title Jak otec prožívá porod - potřeby partnera u porodu cze
dc.title.alternative How does father experience a childbirth - the needs of partner at the childbirth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Taliánová, Magda cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The final thesis has a title "How does father experience a childbirth - the needs of partner at the childbirth." It is a theoretical research work and it is divided into two parts. In the theoretical part of the work I describe human needs, manhood and feelings and needs of men at the childbirth. In the second part of the work I describe methodology of research and analysis of detected results. The main was to find out what needs partners have at the childbirth. I was also wondering whether partners accompany their wives or girlfriends voluntarily, then their most frequent resources of information about the childbirth and whether the childbirth will affect future sexual life of couples. Not least, in a survey I was finding if midwives devoted their time to the partners of the women and if they gave them enough information about the childbirth and methods how to help their partner to improve a process of the childbirth. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D25467
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. U několika otázek (např. ot. č. 15), které nebyly primárně zaměřeny na informovanost otců u porodu, jste zvolila možnost odpovědi "nevím". Co Vás k tomu vedlo? 2. U otázky č. 2 jste zjišťovala dosažené vzdělání otců. Zaznamenala jste změny potřeb dle jejich dosaženého vzdělání? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 16042 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account