Příprava 4,5-disubstitutovaných benzen-1,2-dikarbonitrilů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip cze
dc.contributor.author Dokládalová, Lenka
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:41:10Z
dc.date.available 2011-09-07T05:41:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41032
dc.description.abstract Byla provedena literární rešerše zaměřená na 4,5-disubstituované deriváty benzen-1,2-dikarbonitrilů. Bylo nalezeno několik postupů k přípravě těchto sloučenin. Konkrétně příprava 4,5-diaminobenzen-1,2-dikarbonitrilu 1 je v literatuře popsána třemi metodami. Experimentálně byly ověřeny všechny tři metody, avšak pouze jedna vedla k získání cílové sloučeniny 1. Pro další derivát, 4,5-dibrombenzen-1,2-dikarbonitril 2, byly nalezeny čtyři možné způsoby příprav. Syntéza této sloučeniny byla provedena pomocí jedné vybrané metody. Poslední derivát, 4,5-dijodbenzen-1,2-dikarbonitril 3, je v současné době v literatuře popsán jednou tříkrokovou syntézou, nicméně tímto postupem nebylo možno cílovou látku získat. cze
dc.format 36 s. cze
dc.format.extent 2390305 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject deriváty benzen-1 cze
dc.subject 2-dikarbonitrilu cze
dc.subject ftalodinitril cze
dc.subject syntéza cze
dc.subject rešerše cze
dc.subject derivatives of benzene-1 eng
dc.subject 2-dicarbonitriles eng
dc.subject phtalodinitrile eng
dc.subject synthesis eng
dc.subject literature search eng
dc.title Příprava 4,5-disubstitutovaných benzen-1,2-dikarbonitrilů cze
dc.title.alternative Preparation of 4,5-disubstituted benzene-1,2-dicarbonitriles eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated A literature search has been performed focusing on 4,5-disubstituted derivatives of benzene-1,2-dicarbonitriles. Several synthetic methods were found. The synthesis of 4,5-diaminobenzene-1,2-dicarbonitrile 1 is described in the literature by three methods. All three methods were experimentally verified, however only one method afforded the target product 1. Four synthetic methods were found for the preparation of 4,5-dibromobenzene-1,2-dicarbonitrile 2. The synthesis of this target compound was successfully accomplished by one selected method. The synthesis of final derivative - 4,5-diiodobenzene-1,2-dicarbonitrile 3 is described in the current literature by one method, however this method did not provide the target product. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24886
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Jednotlivé uváděné výtěžky se týkají separátních reakcí, jaké jsou celkové výtěžky?Jsou nižší výtěžky způsobeny samotnou povahou syntéz nebo jsou záležitostí použitých separačních metod? V jakých hmotnostních množstvích byly syntézy prováděny? Byla k čištění produktů zkoušena chromatografie namísto převážně používané krystalizace? Jaké byly testovány mobilní fáze? Byly prezentované syntézy opakovány? Jaké byly výtěžky při opakování? Studentka uspokojivě zodpověděla dotazy. cze
dc.identifier.stag 14758 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account