Marketingová komunikace ve státním podniku Vojenské lesy a statky ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Zuzana
dc.contributor.author Šágová, Renata
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:40:51Z
dc.date.available 2011-09-07T05:40:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/41000
dc.description.abstract Práce se zaměřuje především na výzkum marketingové komunikace ve státním podniku Vojenské lesy a statky ČR. Mimo výzkumu v konkrétním podniku se práce zabývá i marketingovým mixem a nejvíce částí marketingové komunikace. Marketingovou ko-munikaci dále člení na její cíle, různé komunikační strategie, procesy, formy a komunikační systémy. Praktická část se skládá především ze zpracování dotazníků navržených za účelem charakteristiky zvoleného podniku z hlediska marketingu a marketingové komunikace. V práci je stručně charakterizován podnik jako celek. cze
dc.format 60 s.
dc.format.extent 2629280 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject marketingová komunikace cze
dc.subject marketing cze
dc.subject marketingový komunikační mix cze
dc.subject komunikační systémy cze
dc.subject výzkum marketingové komunikace cze
dc.subject marketing communication eng
dc.subject marketing communication mix eng
dc.subject communication systems eng
dc.subject research of marketing communication eng
dc.title Marketingová komunikace ve státním podniku Vojenské lesy a statky ČR cze
dc.title.alternative Marketing communication in state company "Vojenské lesy a statky ČR" eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The work focuses primary at research of marketing communication in the state company ?Vojenské lesy a statky ČR?. Outside of research in a specific company, work deals with the marketing mix and mainly of its part which is marketing communication. Marketing communication is broken down into its objective, different communication strategies, processes, forms and communication systems. The practical part consists mainly of the processing of questionnaires designed to characterize the selected company in terms of marketing and marketing communications. The work briefly characterizes the company as a whole. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D25111
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Proč se musí informace kódovat? Co znamená kódování a dekódování? Nebudete snad tvořit "teorii marketingového mixu", jak uvádíte ve své prezentaci? Proč jste v bakalářské práci použila pouze interní marketingovou komunikaci? Jak jste zvolila výběr vzorků? cze
dc.identifier.stag 12412 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account