Vliv předúpravy nástřiku na membránovou mikrofiltraci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulášek, Petr cze
dc.contributor.author Grulich, Miroslav
dc.date.accessioned 2011-09-07T05:39:15Z
dc.date.available 2011-09-07T05:39:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/40818
dc.description.abstract Práce se zabývá vlivem předúpravy nástřiku na membránovou mikrofiltraci. V teoretické části této práce je popsán proces mikrofiltrace a jeho vymezení v rámci tlakových membránových procesů. Dále jsou popsány modely sloužící k popisu mikrofiltrace, faktory ovlivňující proces mikrofiltrace a metody používané pro intenzifikaci tohoto membránového procesu, přičemž je hlavní pozornost věnována předúpravě nástřiku pomocí koagulace. Na závěr teoretické části jsou popsány základní charakteristiky disperzních soustav a proces koagulace. Na základě zpracované literární rešerše bylo zjištěno, že koagulace je velmi perspektivní pro intenzifikaci procesu mikrofiltrace v různých technologiích a při čištění odpadních vod. Zpracované studie poskytovaly zajímavé výsledky z hlediska zlepšení kvality permeátu a snížení zanášení membrán. Bylo zjištěno, že pro efektivní použití koagulace je nutné věnovat velkou pozornost podmínkám koagulace, výběru správného koagulantu a jeho dávkování. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1858170 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject mikrofiltrace cze
dc.subject koagulace cze
dc.subject zeta-potenciál cze
dc.subject velikost částic cze
dc.subject microfiltration eng
dc.subject coagulation eng
dc.subject zeta-potential eng
dc.subject particle size eng
dc.title Vliv předúpravy nástřiku na membránovou mikrofiltraci cze
dc.title.alternative Effect of feed pretreatment on membrane microfiltration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This work describes the effect of feed pretreatment on membrane microfiltration. The theoretical part of this work describes the process of the microfiltration and its definition in the pressure driven membrane processes. The models used for explaining the microfiltration, factors influencing that effect of microfiltration and methods used for the intensification this membrane process follow. From the methods of intensification is the main attention put on the feed pretreatment coagulation. The basic characteristic dispersion systems and the coagulation process are described at the end of this work. On the base of performed literature search were found that coagulation is very perspective for the intensification of the process of microfiltration in various technologies and wastewater treatment. Used studies provided interesting results in terms of improving the quality of permeate and reduce membrane fouling. It was found that for effective use of coagulation is necessary to pay attention on coagulation conditions, and selecting the correct coagulant dosage. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24925
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Kandidát seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Následně zodpověděl veškeré dotazy členů komise . Otázky: 1) Ing. Lochař, Ph.D. - Využivá se tato mikrofiltrace v praxi? 2) Ing. Jiránková, Dr. - Prováděl se předřadný proces v této práci? 3) Ing. Staněk, Ph.D. - Jaký je vliv koagulace na použitých membránách? cze
dc.identifier.stag 14424 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account