Retušovací nástroje současných grafických editorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecký, Zbyněk cze
dc.contributor.author Konvalinka, Jan
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:14:40Z
dc.date.available 2011-07-11T21:14:40Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39508
dc.description.abstract Práce je zaměřena na popis a zhodnocení retušovacích nástrojů pro práci s obrázky a fotografiemi. U pokročilých retušovacích technik najdete především vysvětlení, na jakém principu fungují, použitý algoritmus, možnosti a nedostatky jednotlivých implementací. V praktické části byla vytvořena webová prezentace, zaměřená na praktické použití zde popsaných nástrojů a technik. Je umístěna na veřejné webové adrese, kde jsou v jednotlivých lekcích k dispozici ukázkové soubory a komentované videokurzy. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 26809324 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Adobe Photoshop cze
dc.subject Gimp cze
dc.subject retušování cze
dc.subject webové prezentace cze
dc.subject Content-aware cze
dc.subject Seam Carving cze
dc.subject retouching eng
dc.subject web presentation eng
dc.title Retušovací nástroje současných grafických editorů cze
dc.title.alternative Retouching tools of current graphics editors eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The work is focused on the description and evaluation of retouching tools for working with images and photos. In advanced retouching techniques you will find mainly explanation of what principles they work on, used algorithm, possibilities and drawbacks of implementation. The practical part, the web presentation is focused on the practical use of described tools and techniques. It is placed on a public website, where sample files and commented video tutorials are available in each lesson. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D24810
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Teoretická i praktická část práce byla naplněna. Text je logicky členěn do kapitol, stylisticky je práce v pořádku. Aplikace je funkční a použitelná. Bakalářská práce je zpracována přehledně a bude sloužit ke vzdělávacím účelům. Komise ohodnotila obhajobu bakalářské práce klasifikačním stupněm výborně minus. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account