"Lid knihy" v Koránu a sunně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pargačová, Viola cze
dc.contributor.author Teplá, Zdenka
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:38:51Z
dc.date.available 2011-07-11T17:38:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38944
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou "lidu knihy" (ahl al-kitáb) v islámu. Nejprve je vymezeno, kdo je takto označován v Koránu a sunně. Protože se jedná o dva základní prameny islámu, každému z nich náleží jedna kapitola. V kapitole, která se zabývá "lidem knihy" podle Koránu, jsou uvedeny verše, které nejen vyjmenovávají, kdo z nemuslimů je považován za příslušníky "lidu knihy", ale zabývají se také jejich prohřešky a odklonem od jejich zjevených knih a nakonec možností nápravy, kterou jim islám přináší. Tyto verše jsou vysvětleny pomocí kanonické exegeze a některé z nich srovnány s historickým a orientalistickým pojetím. Na koránské pojetí navazuje pojetí sunny, v této části jsou uvedeny hadíthy týkající se vztahů, postojů a nařízení proroka Muhammada vůči "lidu knihy". Ve třetí části práce je uveden historický vývoj postavení "lidu knihy" v islámské říši. Nejprve stanovení podmínek pro jejich život v říši za proroka Muhammada, dále jejich vývoj, rušení popřípadě přidávání jiných podmínek za jeho následovníků, čtyř "pravověrných chalífů", vlády umajjovské dynastie až po vpád Mongolů za vlády abbásovké dynastie. Poslední část je věnována pojmu "chráněný lid", opět je vymezeno, jaká skupina lidí byla tímto názvem označena, jaká práva a povinnosti z tohoto statusu v islámské říši plynuly a jak se v průběhu dějin měnily. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 721962 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Korán cze
dc.subject sunna cze
dc.subject Muhammad cze
dc.subject lid knihy cze
dc.subject chráněný lid cze
dc.subject chalífové cze
dc.subject Umajjovci cze
dc.subject Abbásovci cze
dc.subject hadíth cze
dc.subject tafsír cze
dc.subject Quran eng
dc.subject Sunnah eng
dc.subject people of the Book eng
dc.subject protected people eng
dc.subject caliphs eng
dc.subject Umayya eng
dc.subject Abbasi eng
dc.subject hadith eng
dc.subject tafsir eng
dc.title "Lid knihy" v Koránu a sunně cze
dc.title.alternative "People of the Book" in Koran and Sunnah eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Gebelt, Jiří cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issues of term "people of the Book" (ahl al-kitáb) in Islam. At first the thesis defines, who is so called in the Quran and the Sunnah. Because they are two basic sources of Islam, each of them has one chapter. In the chapter, that deals with "people of the Book" in the Quran, there are verse about, who is called member of "people of the Book", and verse about their sins and their turn away from their Books, and in the end verse about possibility of correction in Islam. These verse are made clear by the help of exegesis and some of them are compared with historical and orientalist conception. Follows the conception of the Sunnah, there are hadiths about relations, positions and instructions of prophet Muhammad towards "people of the Book". In the third part there is the history of development status "people of the Book" in the Islamic Empire. At the first conditions for their life in Empire, then the development of conditions during the rule of the four "rightly guided caliphs", the Umayyad dynasty and the Abbasid dynasty. The last part is about the term "protected people", this part defines what group of people was so called, what claims and duties they have in the Islamic Empire and they development in history. eng
dc.description.department Katedra religionistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D24710
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account