Chování politických stran v souvislosti s vlivem médií na rozhodování občanů a jejich socio-ekonomické dopady

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandys, Jan cze
dc.contributor.author Zbořil, Jan
dc.date.accessioned 2011-07-11T16:47:37Z
dc.date.available 2011-07-11T16:47:37Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38802
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá pozicí občana - voliče, který se nachází na poptávkové straně ve volebním procesu. Analyzovány jsou jeho postoje v souvislosti s vlivem médií a odrazem v jeho voličských preferencích před volbami a po volbách. Stručně je v této souvislosti popsána úloha médií, politické scény a sociologického průzkumu. Práce obsahuje praktickou aplikaci průzkumu v podobě dvou dotazníkových šetření, jejichž výsledky se staly výchozím podkladem pro následné analýzy zpracované mj. za pomocí uplatnění statistických metod. V závěru práce jsou uvedena klíčová zjištění a navržena doporučení. cze
dc.format 130 s., 37 s. příloh cze
dc.format.extent 3735124 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject sdělovací prostředky cze
dc.subject veřejná volba cze
dc.subject politická kampaň cze
dc.subject sociologický průzkum veřejného mínění cze
dc.subject občan - volič cze
dc.subject Media eng
dc.subject public choice eng
dc.subject political campaign eng
dc.subject sociological surveys eng
dc.subject citizen - voter eng
dc.title Chování politických stran v souvislosti s vlivem médií na rozhodování občanů a jejich socio-ekonomické dopady cze
dc.title.alternative The behaviour of political parties in relation to the influence of media on citizen's decision-making and their socio-economical impacts. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the position of a citizen - a voter who is found on the demand side of an election process. The voter's attitudes in connection with the influence of the media and the reflection of the voter's preferences before and after the election process are analyzed. The roles of media, political scene and sociological survey are briefly described. The thesis consists of the practical application of the survey in the form of two questionnaires. Its results happened to be the initial base for the subsequent analyses carried out i.a. by applying statistical methods. The conclusion of the thesis states the key findings and the proposed recommendations. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24447
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s cíli práce. Tím bylo identifikovat nejvhodnější voličské skupiny z hlediska jejich možného ovlivnění médii a kampaněmi stran pro zajištění finanční efektivity vynaložené stranami na marketing. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account