Péče o zaměstnance v podniku chemického průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednaříková, Marie cze
dc.contributor.author Pražáková, Tea
dc.date.accessioned 2011-06-01T13:10:12Z
dc.date.available 2011-06-01T13:10:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38698
dc.description.abstract Péče o zaměstnance v podniku je velmi široká oblast, kdy zaměstnavatel má vůči svým zaměstnancům povinnosti vyplývající ze zákoníku práce, z nařízení vlády, norem, směrnic a vyhlášek. Zároveň zaměstnavatel můţe své zaměstnance dlouhodobě stimulovat k lepšímu výkonu práce prostřednictvím např. zaměstnaneckých výhod (benefitů), kvalitou pracovního prostředí, zdravotní péčí atd. Problematika péče o zaměstnance je velice rozsáhlá a je nutné, aby zaměstnavatel byl v této souvislosti plně obeznámen se svými povinnostmi a zaměstnanec se svými právy. cze
dc.format 115 s. cze
dc.format.extent 6819166 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject péče o zaměstnance cze
dc.subject pracovní podmínky cze
dc.subject pracovní prostředí cze
dc.subject závodní preventivní péče cze
dc.subject zaměstnanecké výhody cze
dc.subject výzkum spokojenosti zaměstnanců s poskytovanou péčí cze
dc.subject Care of employees eng
dc.subject working conditions eng
dc.subject working enviroment eng
dc.subject works health care eng
dc.subject employee's amenities eng
dc.subject research of employees´ satisfaction with provided care eng
dc.title Péče o zaměstnance v podniku chemického průmyslu cze
dc.title.alternative The care of employees in the company of the chemical industry eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Popelková, Irena cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The care of employees in the company is a very large sphere when employer has a duty in face of employees. This duty arises from the labour code, a government orders, standards, directives and other codes. The employer can stimulate his employees to a better achievement for example by the employees´ benefits, the quality of the work enviroment, the health care atc. in the long term. The issue of the care of employees is wide and it´s necessary that employer would be acquainted with his duty and the employer with his rights. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D24068 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.rights.physicalunit Práce není přístupná cze
dc.description.defence Upravuje současná legislativa dle Vašeho názoru dostatečně péči o zaměstnance a motivuje zaměstnavatele ke zlepšování podmínek a poskytování benefitů nad zákonem stanovený rámec, např. formou pobídek či daňového zvýhodnění? Jaký trend v péči o zaměstnance v současné době v České republice převládá, jaké benefity jsou zaměstnancům nejčastěji poskytovány, a jakým způsobem se Synthesia, a.s. od tohoto trendu odlišuje? Domníváte se, že spokojenost zaměstnanců na příslušném výrobním oddělení Synthesia, a.s. , kde bylo šetření prováděno, je relevantním indikátorem celkové spokojenosti a může ovlivnit i výši fluktuace zaměstnanců? Proč jste udělala kategorizaci jednotlivých směn? Zkoumala jste tu rozdílnost? Uváděla jste rozdělení na muže a ženy. Je tam komentář k tomu, jak se chovají muži a jak ženy? Proč jste neudělala prostý náhodný výběr? Jaká byla stuktura dotazovaných, kterých jste se ptala, z hlediska jejich pozic? Všechny otázky byly odpovězeny. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account