Hasičský záchranný sbor (HZS) a chemická legislativa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ventura, Karel
dc.contributor.author Moulisová, Petra
dc.date.accessioned 2010-12-06T07:45:16Z
dc.date.available 2010-12-06T07:45:16Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37935
dc.description.abstract Bakalářská práce je bližším seznámením s Hasičským záchranným sborem České republiky a právními předpisy, které jsou při činnostech HZS využívány a které se nějakým způsobem dotýkají oblasti chemie. První část se zabývá charakteristikou hasičského záchranného sboru, jeho úlohou v Integrovaném záchranném systému České republiky, strukturou a organizačním členěním a jeho hlavními úkoly. Dále práce popisuje úkoly požární prevence a činnost chemicko-technické služby při řešení mimořádných událostí.Navazující část pak představuje souhrn právních předpisů - nařízení, zákonů a vyhlášek, které upravují oblast chemie a kterými se hasičský záchranný sbor při svých činnostech řídí. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 957491 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Hasičský záchranný sbor cze
dc.subject prevence cze
dc.subject chemicko-technická služba cze
dc.subject legislativa nařízení cze
dc.subject zákon cze
dc.subject vyhláška cze
dc.subject fire rescue brigade eng
dc.subject prevention eng
dc.subject chemical-technical service eng
dc.subject legislation eng
dc.subject regulation eng
dc.subject legislative act eng
dc.subject edict eng
dc.title Hasičský záchranný sbor (HZS) a chemická legislativa cze
dc.title.alternative Fire department and chemical legislation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The bachelor work is a further familiarization with the Fire rescue brigade of the Czech Republic and with the legal enactments which are used in the connection with the activities of the fire brigade and which somehow relate to the area of chemistry. The first part deals with the characteristics of the fire brigade, its position in the Integrated rescue system of the Czech Republic, its structure, administrative division and its main purposes. Next, the first part describes the tasks of the fire prevention ant the activity of the chemical-technical service when solving extraordinary events. The subsequent part then features the bulletin of legal enactments - regulations, legislative acts and edicts, which regulate the area of chemistry and which are followed by the fire brigade. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D23340
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalářka seznámila komisi s výsledky dosaženými při řešení bakalářské práce. Komise se seznámila s posudkem vedoucího bakalářské práce. Po prezentaci bakalářka zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account