Možnosti zefektivnění provozu call centra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirava, Pavel cze
dc.contributor.author Leštianská, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-03T11:43:17Z
dc.date.available 2010-07-03T11:43:17Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36343
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na systém a provoz call centra společnosti. Na základě interních podkladů a informací bude zhodnocen současný stav provozu, týkající se především efektivity práce operátora a v závislosti na tom počtu odpadlých hovorů. Cílem práce je celkově zefektivnit provoz, a to především prostřednictvím snížení počtu odpadlých hovorů a snížením nákladů. V navrženém postupu budou zohledněny všechny souvislosti a vlivy na efektivitu. Současný stav bude prezentován na skutečných datech, pro simulaci navrhovaných změn bude využita modelace. V prvních kapitolách jsou přiblížena základní témata, která se v práci objevují, následně se práce věnuje konkrétnímu příkladu call centra a provozu zákaznické linky. cze
dc.format 58 s., 6 s. příloh cze
dc.format.extent 1178238 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject efektivita cze
dc.subject Inovace cze
dc.subject systémy cze
dc.subject systémy řízení cze
dc.subject telemarketing cze
dc.subject call centrum cze
dc.subject Management cze
dc.subject efficiency eng
dc.subject Innovation eng
dc.subject systems eng
dc.subject systems of run eng
dc.subject call center eng
dc.title Možnosti zefektivnění provozu call centra cze
dc.title.alternative Options to steam line service of call center eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focusing on the system and run of call center. The main and present state of run will be evaluated from the basic and internal foundations and informations, which are based especially at efficiency of the operator and dependency of amounts lapsed calls. The main target of this bachelor work is overall steam line the run of call center, most of all by the reduction of numbers lapsed calls and reduction of costs. There will be accounted all the contexts and influences at the efficiency in this proposal. The present state will be shown on real dates, there will be used modeling for stimulation of proposed changes. Basic topics are sketched in the first chapters, which are appearing in this bachelor work, then the work deals with specific example of call center and run of the customers line. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22227 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.rights.physicalunit Práce není přístupná cze
dc.description.defence Student seznámil s výsledky své bakalářské práce na téma možnosti zefektivnění provozu call centra. Prezentoval výstupy a přínosy. Otázky byly směřovány na oblast procesů a efektivnosti. Student na otázky pohotově odpovídal. Otázky komise: Proč je uvedeno na začátku nezveřejnit práci? Na základě jaké smlouvy má k dispozici vaši práci vaše vedoucí? Byla prezentována finanční úspora přibližně 15.000 Kč kde a jak konkrétně? Kde jsou v práci uvedeny stávající procesy (procesy před vaším návrhem)? Kde jsou identifikována ta slabá místa? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account