Zhodnocení přínosů privatizace městských bytů města Pardubic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotka, Martin cze
dc.contributor.author Klepetková, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-03T11:42:25Z
dc.date.available 2010-07-03T11:42:25Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36340
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá otázkou vlastnictví obecních bytů a způsoby jejich využívání. Dotýká se způsobů hospodaření s nimi, kdy připadá v úvahu jejich pronájem nebo prodej. Tato práce je především zaměřena na jeden z těchto způsobů, kterým je privatizace bytů, konkrétně ve městě Pardubice, kde tento proces již patnáct let probíhá. Práce se zabývá průběhem privatizace bytů ve městě, jejími přínosy a nedostatky. cze
dc.format 48 s., 12 s. příloh cze
dc.format.extent 1953391 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Privatizace cze
dc.subject byty cze
dc.subject města cze
dc.subject pravidla cze
dc.subject přínosy cze
dc.subject nedostatky cze
dc.subject privatisation eng
dc.subject flats eng
dc.subject cities eng
dc.subject rules eng
dc.subject benefits eng
dc.subject deficiencies eng
dc.title Zhodnocení přínosů privatizace městských bytů města Pardubic cze
dc.title.alternative Evaluation of housing privatisation assets in city of Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor's work deals with question of ownership of municipal flats and ways how we can make use of them. Refers the farming methods with them, when applicable is their lease or sale. This work predominantly deals with one of these ways, namely privatisation of flats, specifically in the city of Pardubice, where this process has proceeded for the last fifteen years. The work aims at the course of privatisation of flats in the city, its benefits and deficiencies. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D22150 cze
dc.identifier.signature D22150
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s cílem práce, tím bylo vystihnout průběh procesu privatizace městských bytů v Pardubicích, a zároveň analyzovat přínosy a nedostatky tohoto procesu pro město. Byly zodpovězeny tyto otázky: 1) Jaké jiné metody, kromě Saatyho matice, by bylo možné využít pro posouzení přínosů privatizace bytů v Pardubicích? 2) Jaké další nástroje může město Pardubice použít pro podporu bydlení sociálně slabých občanů a mladých rodin s dětmi po privatizaci bytů? cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account