Průběh zakázky ve firmě Alukov HZ, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bártová, Petra cze
dc.contributor.author Brázdová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-03T11:40:16Z
dc.date.available 2010-07-03T11:40:16Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36334
dc.description.abstract Diplomová práce "Průběh zakázky ve firmě Alukov HZ, spol. s r. o." se zabývá rozborem jednotlivých logistických činností, návrhy a možnými řešeními a zlepšeními ve firmě. V teoretické části jsou vymezeny pojmy a poznatky potřebné ke zpracování tématu. Základem jsou jednotlivé logistické činnosti. Významná je i finanční analýza. V praktické části jsou tyto teoretické poznatky aplikovány na průběh zakázky ve firmě z hlediska nalezení optimálního řešení a vyvození přínosů pro firmu s ohledem na zvýšení konkurenceschopnosti. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 622384 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject zakázka cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject zákaznický servis cze
dc.subject Logistika cze
dc.subject order eng
dc.subject inventory eng
dc.subject customer service eng
dc.subject Logistics eng
dc.title Průběh zakázky ve firmě Alukov HZ, spol. s r.o. cze
dc.title.alternative The progress of the order in Alukov HZ, Ltd. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Strouhal, Miloš cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated Thesis "The progress of the order in Alukov HZ, Ltd." deals with analysis of single logistic activities and proposals for possible solutions and improvements within the company. The terms and concepts needed for the subject matter processing are explained in the theoretical section of this thesis. Single logistic activities are the key factor. The financial analysis is also important. The theoretical knowledge is then applied in the progress of the order process in order to find an optimal solution and draw benefits for the company to enhance competitiveness. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21934 cze
dc.identifier.signature D21934
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account