Přípravné kroky k vývoji bioafinitního nosičů pro izolaci A-beta peptidů a anti-A-beta specifických protilátek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Zuzana
dc.contributor.author Fajkisová, Lucie
dc.date.accessioned 2009-07-03T14:17:23Z
dc.date.available 2009-07-03T14:17:23Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34432
dc.description.abstract V této diplomové práci jsme se zabývali vytypováním vhodných částic pro imobilizaci IgG. Imobilizace IgG byla provedena na různé typy -OH a -COOH částic. Poté byla provedena kvantifikace imobilizovaného IgG různými metodami: výpočet IgG z hodnot absorbancí při 280 a 260 nm naměřených před a po imobilizaci, stanovení IgG pomocí specifického konjugátu, detekce IgG elektroforézou, turbidimetrické stanovení IgG. Dále byla zavedena kvantifikace IgG metodou ELISA, kdy nejdříve byla provedena optimalizace metody ELISA, jejíž výsledky byly použity k vlastnímu stanovení imobilizovaného IgG. Nakonec byly testovány různé typy magnetických částic v roztocích o různém složení. Byla změřena doba separace částic v jednotlivých roztocích na magnetickém separátoru a také byla mikroskopem pozorována míra aglomerace částic v testovaných roztocích. cze
dc.format 95 s. cze
dc.format.extent 1268477 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject immobilozation eng
dc.subject immunoglobulins eng
dc.subject electrophoresis eng
dc.subject imobilizace cze
dc.subject imunoglobuliny cze
dc.subject elektroforéza cze
dc.subject ELISA cze
dc.title Přípravné kroky k vývoji bioafinitního nosičů pro izolaci A-beta peptidů a anti-A-beta specifických protilátek cze
dc.title.alternative Preliminary steps for development of bioaffinity carriers for isolation of A-beta peptides and anti-A-beta specific antibodies eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated We were considering in this diploma thesis by selection available particles for immobilization IgG. Immobilization IgG was implemented on various types - OH and - COOH particles. Then it was carried out quantification of immobilized IgG by different methods: calculation IgG from values absorbance near 280 and 260 nm measured out before and after immobilization, determination IgG assist in specific conjugate, detection IgG by electrophoresis, turbidimetric determination IgG. Further there was instituted quantification IgG by the method ELISA when firstly there was implemented optimization of the method ELISA which results were used to own determination immobilized IgG. Finally there were tested different types of magnetic particles in solution with the different constitution. Time period of particles separation was measured in each solution on the magnetic separator and they were observed by microscope measure of agglomeration of elements in tested solutions. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D20324
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account