Psychosociální problematika nemocných s chronickou bolestí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Marie cze
dc.contributor.author Burdychová, Jaroslava
dc.date.accessioned 2009-07-03T13:25:06Z
dc.date.available 2009-07-03T13:25:06Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34295
dc.description.abstract Tato práce se zabývá psychosociální problematikou nemocných s chronickou bolestí. V teoretické části naleznete krátké seznámení se vznikem bolesti, s konkrétními typy bolesti, s možnostmi léčby bolesti, jsou zde také uvedeny způsoby hodnocení bolesti a popis hodnotících škál. Je zde také stručné seznámení s psychologií bolesti a sociálními vlivy na vnímání bolesti, především vliv rodiny na vnímání a prožívání bolesti, je zde seznámení se sociálním copingem a s dotazníkem sociálního copingu. V praktické části je uvedena metodika prováděného výzkumu a postupné vyhodnocení otázek použitého dotazníku, který se zabývá psychosociální problematikou dotazovaných. V závěru naleznete zhodnocení celé práce, a zda došlo k dosažení cílů práce. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 3166070 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject bolesti cze
dc.subject chronické bolesti cze
dc.subject sociální coping cze
dc.subject sociální opory cze
dc.subject hodnotící škály cze
dc.subject Pains eng
dc.subject chronic pains eng
dc.subject social coping eng
dc.subject social standbys eng
dc.subject evaluation spectra eng
dc.title Psychosociální problematika nemocných s chronickou bolestí cze
dc.title.alternative Psychosocial problems of the people suffering from chronic pain eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mandysová, Petra cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with psychosocial problems of the people suffering from chronic pain. In the theoretical part, you will find the short familiarization with the pain origin, with the concrete pain types, with the possibilitites of the pain treatment and here are also mentioned the ways of pain evaluation and the description of evaluation spectrums. You can also see here the brief familiarization with the pain psychology and social factors to the pain sensation, especially influence of the family to the pain reception and experience, here is also familiarization with the social coping and with the questionary for the social coping. In the practical part, there is mentioned the methodology of the performed research and gradual evaluation of the questions of the applied questionary, which deals with the psychosocial problematic of the questioned persons. In the epilogue of the work, you can find the evaluation of the whole work, and if the objectives of the work have been reached. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D21074
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account