Diskriminace dle pohlaví při budování profesní kariéry v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šanderová, Jadwiga
dc.contributor.author Víšek, Vítězslav
dc.date.accessioned 2009-06-22T15:36:11Z
dc.date.available 2009-06-22T15:36:11Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33405
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce "Diskriminace dle pohlaví při budování profesní kariéry v České republice" je analýza genderových nerovností v zaměstnání. Cílem práce je zjistit, zda mají muži a ženy stejné možnosti v zaměstnání (především při budování vertikálního typu kariéry) a zda jsou za práci spravedlivě odměňováni. Podstatná část práce je věnována institucím, které dle Pierra Bourdieu přenáší nerovnosti mezi muži a ženami a snaha zjistit, zda tyto instituce pomáhají přenášet stereotypy i v dnešní době a pokud ano, zda mají vliv na nerovnost při budování profesní kariéry. Výsledkem práce je zjištění, že nejen rozdílný přístup všech uvedených institucí, ale i rozdílná konstrukce manažerské dráhy způsobují nerovnosti při budování profesní kariéry (i mimo ni) a tyto nerovnosti jsou neustále přenášeny stereotypním přístupem jednotlivců, tak i institucemi rodiny, školy a státu. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 2384087 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject discrimination eng
dc.subject stereotypes eng
dc.subject Gender eng
dc.subject career eng
dc.subject inequality eng
dc.subject diskrimnace cze
dc.subject stereotypy cze
dc.subject Gender cze
dc.subject kariéra cze
dc.subject nerovnosti cze
dc.title Diskriminace dle pohlaví při budování profesní kariéry v České republice cze
dc.title.alternative Gender discrimination during the carrier building in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pabian, Petr
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated The subject of the this bachelor thesis is an analysis of gender inequality in employment. The aim of this work is to determine whether men and women have equal opportunities in employment (especially in building a vertical type of career) and if they are fairly remunerated for their work. The essential part of the work is devoted to the institutions, which (according to Pierre Bourdieu) transmit inequality between men and women. The purpose is to determine whether these institutions help to transmit stereotypes even today, and if so, whether it has an impact on inequality in building a career. The result of this work is that different approach of the mentioned institutions as well as different construction of management track can cause inequalities in building a professional career (and beyond), and these inequalities are constantly transmitted with a stereotype approach of individuals as well as with institutions of family, school and state. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D20093
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account