Renesanční sgrafitová výzdoba ze 16. století na fasádách domů v Prachaticích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říhová, Vladislava
dc.contributor.author Hrubcová, Eliška
dc.date.accessioned 2009-05-12T09:39:50Z
dc.date.available 2009-05-12T09:39:50Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/32900
dc.description.abstract Práce se zabývá výhradně konkrétními dochovanými památkami renesančního sgrafitářství ve městě Prachatice. Fasády zdobené sgrafitem jsou v práci vzevrubně popsány. Dekorativní prvky jsou zmapovány, jsou zde identifikovány figurální výjevy. Pro výjevy, které byly dějově dentifikovány, byly hledány předlohy studiem literatury o německé a italské grafice 16. století. V práci jsou předloženy výsledky tohoto studia. Práce se také zabývala zmapováním dohledatelných restaurátorských a jiných zásahů do sgrafitových fasád. Známé zásahy jsou zde zmíněny a stručně popsán jejich charakter. Součástí práce je také obrazová příloha, kde jsou prezentovány současné fotografie sgrafitových fasád a výsledky studia možných předloh. cze
dc.format 60 s., 104 obr. příloh cze
dc.format.extent 5503117 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject sgrafita cze
dc.subject renesance cze
dc.subject Prachatice cze
dc.subject Grafika cze
dc.subject sgrafitto eng
dc.subject rennaisance eng
dc.subject graphic eng
dc.title Renesanční sgrafitová výzdoba ze 16. století na fasádách domů v Prachaticích cze
dc.title.alternative Renaissance Sgraffito in Prachatice eng
dc.type bakalářská práce teoretická cze
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the study of rennaissance sgraffito, survived on the fronts of buildings in Prachatice. These decorated facades are thoroughly described in the work. There are decorative components charted and the figurative scenes identified in the work. For the scenes identified, there has been an attempt to find models, which could have been used, or some similar cartoons, by the study of German and Italian graphic of the 16th century. The results of this procedure are introduced in the bachelor work. The work is also engaged in mapping the (known) formely interferrences to the sgraffitofronts, conservating or any kind. Those known intervencions are mentioned and briefly described. Also picture-section is a part of this bachelor work, in which recent photos of the fronts and the results of the study of graphic are displayed. eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D16002
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account