The Role of the Conference Interpreter in the Society

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena
dc.contributor.author Kovaříková, Alžběta
dc.date.accessioned 2008-11-02T11:39:01Z
dc.date.available 2008-11-02T11:39:01Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30297
dc.description.abstract Cílem této práce je zmapovat postavení konferenčního tlumočníka ve společnosti. Nejprve se práce věnuje historii tlumočení. Poté definuje, co přesně tlumočení je, popipsuje tlumočnický proces a definuje jednotlivé druhy tlumočení. Dále tato práce popisuje faktory ovlivňující profesi a výkon tlumočníka a zabývá se tlumočnickou etikou. Závěr teoretické části se soustředí na postavení českého tlumočníka v rámci Evropské Unie. Praktická část této práce je založená na výzkumu zjišťujícím názory tlumočníků pomocí dotazníků. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1304769 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject tlumočení cze
dc.subject konferenční tlumočníci cze
dc.subject konsekutivní tlumočení cze
dc.subject simultánní tlumočení cze
dc.subject historie tlumočení cze
dc.subject tlumočnická etika cze
dc.subject interpretation eng
dc.subject conference interpreters eng
dc.subject consecutive interpreting eng
dc.subject simultaneous interpreting eng
dc.subject the history of interpreting eng
dc.subject ethics for interpreters eng
dc.title The Role of the Conference Interpreter in the Society eng
dc.title.alternative Role konferenčních tlumočníků ve společnosti cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Fridrichová, Irena
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to map the role of the conference interpreter in the society. The history of interpreting is briefly described. Then it is defined what exactly interpreting is, the interpreting process is described and the individual types of interpreting are distinguished. Further, this paper reveals the factors influencing the interpreter´s work and deals with the ethics of the profession. The final chapter of the theoretical part focuses on the position of the Czech interpreters in the European Union. Practical part of this paper is based on the survey performed among interpreters with the method of questionnaires. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19217
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account