Chudoba jako sociální problém společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šanderová, Jadwiga
dc.contributor.author Nedorostová, Lenka
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:38:00Z
dc.date.available 2008-11-02T10:38:00Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30052
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou chudoby. Podrobně rozebírá subjektivní míry chudoby, zaměřuje se na koncept chudoby, na její měření a monitorování. Seznamuje s chudobou také z hlediska přerozdělování, standardních postupů a propojením systémů. Zaměřuje se také na metodologické pojetí chudoby v podmínkách České republiky. Pozornost je věnována i chudobě ve světě, boji proti ní a proti sociálnímu vyloučení, rovností příležitostí a možnostmi dalšího celoživotního vzdělávání jako jednou z možností odstranění chudoby. Práce je také zaměřena na problematiku chudoby a přerozdělování v České republice. Seznamuje se současnou situací, se sociálním zabezpečením a sociální strukturou, vztahem chudoby a sociálních dávek a kritérii efektivnosti využívání sociálních dávek. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 688219 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Chudoba cze
dc.subject životní minimum cze
dc.subject sociální dávky cze
dc.subject Nezaměstnanost cze
dc.subject sociální zabezpečení cze
dc.subject pracovní příležitosti cze
dc.subject příjmová nerovnost cze
dc.subject Poverty eng
dc.subject minimum wage eng
dc.subject social security benefit eng
dc.subject ünemployment eng
dc.subject social security eng
dc.subject job opportunities eng
dc.subject income inequality eng
dc.title Chudoba jako sociální problém společnosti cze
dc.title.alternative Poverty as a social problem of society eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vítková, Lucie
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The work deals with the problems of poverty. In detail it analyzes subjective poverty rate, focuses on cocept of poverty, its measuring and monitoring. Poverty is also introduced from the position of redistribution, standard approaches and systems interconnection. It focuses on methodological conception of poverty in the conditions of Czech Republic too. Attention is also paid to the poverty in the world, the struggle against it as well as social exclusion, equal opportunities and further lifelong, learning as a chance of poverty elimination. The thesis is focused on the problems of the poverty and redistribution in the Czech Republic as well. It gives the information about the present aituation, the social security and social order, the relationship between poverty and social benefits and criterion of social benefits use efficiency. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19291
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account