Analýza nákladní přepravy v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zapletal, David cze
dc.contributor.author Zimová, Šárka
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:31:54Z
dc.date.available 2008-11-02T10:31:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29988
dc.description.abstract Tématem této bakalářská práce je nákladní přeprava v České republice a její analýza. V práci je nejprve stručně popsána dopravní politika, její zásady a principy, cíle, základní nástroje a legislativa. Ve druhé části práce je stručný pohled na vliv nákladní přepravy na životní prostředí. V další části je rozdělena nákladní přeprava na silniční nákladní přepravu, železniční, leteckou, lodní a potrubní přepravu. Všechny druhy přepravy jsou zde základním způsobem specifikovány. V této části je také popsána dopravní infrastruktura, dopravní park a nehodovost. Dále je okrajově popsána prognóza vývoje přepravy v ČR ve vazbě na očekávaný hospodářský rozvoj, přesněji její trendy. Poslední část je zaměřena na statistickou analýzu přepravy. Nejprve je uveden výpočet poměrových čísel pro přepravené zboží, přepravní výkon a průměrnou přepravní vzdálenost. Hodnoty poměrových čísel jsou uspořádány do výpočtových tabulek. Současně jsou v této části vypracovány dva regresní modely jednoduché lineární závislosti. Závěrem práce je provedena stručná strategická analýza dopravní společnost BDS, s.r.o.. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 3619580 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject dopravní politika cze
dc.subject nákladní přeprava cze
dc.subject Životní prostředí cze
dc.subject poměrná čísla cze
dc.subject regresní modely cze
dc.subject strategické analýzy cze
dc.subject transport policy eng
dc.subject cargo transportation eng
dc.subject Environment eng
dc.subject ratio numbers eng
dc.subject regression models eng
dc.subject strategic analyses eng
dc.title Analýza nákladní přepravy v České republice cze
dc.title.alternative An analysis of the cargo transportaqtion in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor work is cargo transportation in the Czech Republic and its analysis. Work starts with the brief description of transport policy, its principles, aims, main instruments and legislature. The second part offers view on the impact of cargo transportation on the environment. In the following part the cargo transportation is divided into subgroups such as road cargo transportation, railway cargo transportation, air cargo services, shipping cargo services, and pipe transportation, all forms of transportation are characterized in basic terms. Transport infrastrucure, transport park and accident rate is also being described in this section. It is also marginally described the prognosis of the transportation development in the Czech Republic in regards to the expected economic development. The final part focuses on the statistical analysis of the transportation. The calculation of ratio of transported goods, transport output and average transport distance. Individual ratio values are arranged in calculation tables. Also in this part two simple linear regression models are presented. Finally, the work is carried out brief strategic analysis of the transport company BDS, Ltd.. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D19237 cze
dc.identifier.signature D19237
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account