Analýza a optimalizace vyztužovaných deskových konstrukčních prvků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Menčík, Jaroslav
dc.contributor.author Výborný, Michal
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:45:35Z
dc.date.available 2008-08-12T07:45:35Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29338
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o vyztužovaných deskách a jejich optimalizaci s ohledem na tuhost, únosnost a stabilitu. Práce začíná krátkým úvodem do problematiky tenkostěnných prvků a konstrukcí a jejich aplikací v oblasti vozidel. Poté jsou vysvětleny charakteristické rysy napjatosti desek a také pojmy mezních stavů. Dále jsou ukázány dvě hlavní metody optimalizace, založené na analytických výpočtech a metodě konečných prvků. Oba přístupy jsou v práci ilustrovány na vybraných druzích žeber. Chování vyztužených desek bylo studováno pro různé tvary žeber a kombinace parametrů. Získané výsledky jsou podrobně rozebrány. Na závěr jsou formulována praktická doporučení pro optimalizaci konstrukcí s vyztužovanými deskovými prvky. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 2466708 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject vyztužované desky cze
dc.subject Optimalizace cze
dc.subject tuhost cze
dc.subject únosnost cze
dc.subject stiffened plates eng
dc.subject optimisation eng
dc.subject stiffness eng
dc.subject load carrying capacity eng
dc.title Analýza a optimalizace vyztužovaných deskových konstrukčních prvků cze
dc.title.alternative Analysis and optimisation of stiffened plates eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fridrich, František
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with stiffened plates and their optimisation with respect to the stiffness, load carrying capacity and stability. The thesis starts with a brief introduction into the problems of thin-walled components and constructions and their applications in vehicle technology. Then, characteristic features of the stress state in loaded plates are explained, and also the concept of limit states. Further, two principal methods of solution are shown, based on analytical formulae and on the finite element modeling. Both approaches are illustrated in the thesis on selected types of ribs. The response of stiffened plates was studied for various geometries and combinations of parameters. The obtained results are discussed. Finally, recommendations are formulated for optimised design of constructions with stiffened plate elements. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky-Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D19104 cze
dc.identifier.signature D19104
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account