Příčiny a důsledky konfliktů v pracovním procesu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skalník, Petr
dc.contributor.author Tvrdíková, Markéta
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:13:25Z
dc.date.available 2008-08-12T07:13:25Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29139
dc.description.abstract Práce pojednává o problematice konfliktů v zaměstnání. Mapuje problematiku konfliktů v pracovním procesu zaměřenou zejména na mezilidské vztahy v této oblasti. Zjišťuje příčiny a důsledky vzniklých konfliktů, jejich vývoj, způsoby řešení a dopady na běžný život. V úvodu diplomová práce seznamuje s obecným pohledem na konflikt, teoriemi konfliktů a jejich charakteristikou. Dále uvádí rozdělení konfliktů a faktory podílející se na jejich vzniku se zaměřením na pracovní proces. Poznatky získané na základě studia odborné literatury byly doplněny o poznatky získané z provedeného výzkumu. Pro provedení výzkumu byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie metodou pozorování doplněnou o polořízené rozhovory s vybranými respondenty. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 953637 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Conflict eng
dc.subject working processes eng
dc.subject interpersonal relations eng
dc.subject Konflikt cze
dc.subject Pracovní proces cze
dc.subject mezilidské vztahy cze
dc.title Příčiny a důsledky konfliktů v pracovním procesu cze
dc.title.alternative Causes and Ccnsequences of conflicts in the working process eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Horáková, Hana cze
dc.date.accepted 2008 cze
dc.description.abstract-translated Causes and consequences of conflicts in the working process The thesis deals with the work process conflicts issue. To make survey of the work conflicts and mainly to be focused at the human relations in this area is the main object of the work. The main goal of this work is to discover the causes and the results of the conflicts raised, its progression, the way of solution and the affection to the common human life. The introduction of work is focused on the common view of the work conflicts, a conflicts theory and theirs characteristics. Next section describes the conflicts division and the invoking factors with the interest in the work process. The lesson learned gained by the study of professional papers were completed with the lesson learned from the performed research work. The qualitative research study with the observation method supplemented with the semi-controlled discussion with the chosen responders was selected as the best way to perform the research work. cze
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19044
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account