Rizikové faktory tvorby strategických rozvojových dokumentů s důrazem na analytickou část dokumentu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhánková, Vladimíra
dc.contributor.author Nováková, Jana
dc.date.accessioned 2007-11-26T10:58:35Z
dc.date.available 2007-11-26T10:58:35Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/27441
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na proces tvorby strategických plánů – jejich analytickou část. V teoretické části práce je charakterizován proces strategického plánování a dále struktura analytické části a zdroje dat vzhledem k jednotlivým metodám a přístupům. V závěru první části jsou shrnuty klady a zápory jednotlivých metod a přístupů a je navržena optimální strukturu dat analýzy území. Praktická část této diplomové práce pojednává o „Analýze území mikroregionu Novobydžovska‘‘. Je zde popsán proces tvorby analýzy území a rozebrána její struktura a obsah. Na základě teoretických poznatků jsou zdůrazněny rizika tvorby analýzy území a k zajištění větší komplexnosti je navržena úprava struktury dat. cze
dc.format 93 s., 5 s. příloh cze
dc.format.extent 713971 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Strategic Planning eng
dc.subject strategic plans eng
dc.subject region analysis eng
dc.subject microregions eng
dc.subject Local Agenda 21 eng
dc.subject strategické plánování cze
dc.subject strategické plány cze
dc.subject analýza území cze
dc.subject mikroregiony cze
dc.subject Místní Agenda 21 cze
dc.title Rizikové faktory tvorby strategických rozvojových dokumentů s důrazem na analytickou část dokumentu cze
dc.title.alternative Creation risk factors of strategic developed documents consequent on the analysing part of the document eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2007
dc.description.abstract-translated This thesis is focusing on process of strategic plans generation – the analytical part. The process of strategic planning and also structure of analytic part and data sources with regard to individual methods and approaches are explained in the theoretic part. At the end of the first part there are a summary of benefits and disadvantages of individual methods and approaches and the optimal structure of a region analysis is suggested. Practical part of this thesis is dealing with ‘‘Nový Bydžov Microregion Analysis”. Procedure of region analysis generating and its structure and content are defined here. On the basis of theoretical knowledge are emphasizing the possible risks of analysis generation and suggested data structure modification is in order to provide better complexity. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D16950
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account