Interconnection between Achieved Level of Return on Equity and Evaluation Scale of the Kralicek´s Model

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Kuběnka, Michal cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:26:29Z
dc.date.available 2017-05-11T11:26:29Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1849-5664 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67798
dc.description.abstract A large number of diagnostic and predictive models exists using different or no statistical methodology. Often, diagnostic and predictive models differ in focus on branch of company, size of company, tradability of shares, country of usage, focus on maturity of the market environment. Many of the models are widely used, however, their explanatory power is not known. Good examples of these models are those used in banks in the process of creditworthiness assessment. Some of them are created based on the Q-Test model. However, not only banks need to check the financial situation of companies. Basic users are also suppliers, customers and other business partners. This article deals with Kralicek´s Q-Test which is one of the well-known financial diagnostic models in Europe including the Czech Republic. Its five grade rating scale reveals little about the level of prosperity of analysed companies. An assumption exists that grade 1 means excellent financial health. However what exactly does it mean? Can it be assumed that this means a negligible to zero probability of bankruptcy and simultaneously a sufficient or a high profitability? The question is what is the level of prosperity connected with the grades achieved on the Q-Test evaluation scale from 1 to 5. The prosperity of the company is uniquely linked to the return on equity. Another question is whether the Q-Test is able to express a level of prosperity and not only a level of creditworthiness of companies. That is why the research based on analysis of dataset of 1504 Czech companies was carried out. Following the research a scale was made of achieved return on equity (ROE). ROE levels are expressed by the following: implicit cost of equity (re), risk-free rate (rf), positive ROE, negative ROE and negative equity (or insolvency). The researched found that the Q-Test´s informative value is comparable to the predictive models based on statistic techniques. eng
dc.format p. 13-20 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof International Journal of Management Science and Business Administration, volume 2, issue: 5 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Q-test eng
dc.subject return on equity eng
dc.subject prosperity eng
dc.subject financial health eng
dc.subject rating eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject Q-test cze
dc.subject rentabilita vlastního kapitálu cze
dc.subject prosperita cze
dc.subject finanční zdraví cze
dc.subject rating cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.title Interconnection between Achieved Level of Return on Equity and Evaluation Scale of the Kralicek´s Model eng
dc.title.alternative Propojení mezi dosaženou úrovní rentability vlastního kapitálu a hodnotící stupnicí Kralickova modelu cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Existuje poměrně velké množství diagnostických a prognostických modelů vzniklých za použití různé nebo žádné statistické metodiky. Často se diagnostické a prediktivní modely liší v zaměření na odvětví, velikost firmy, obchodovatelnost akcií, zemi použití, zaměření na vyspělosti tržního prostředí. Mnohé z těchto modelů jsou široce používány, ale jejich vypovídací schopnost není známa. Dobrým příkladem jsou ty, které jsou používány v bankách v procesu posouzení bonity. Některé z nich jsou vytvářeny na základě Q-testu. Ovšem ne pouze banky potřebují kontrolovat finanční situaci firem. Základními uživateli jsou také dodavatelé, zákazníci a další obchodní partneři. Tento článek se zabývá Q-testem, který je jedním z nejznámějších finančních diagnostických modelů v Evropě, včetně České republiky. Jeho pětistupňová hodnotící škála odhaluje málo o úrovni prosperity analyzovaných společností. Existuje předpoklad, že stupeň 1 znamená vynikající finanční zdraví. Avšak co přesně to znamená? Může se předpokládat, že to znamená zanedbatelnou nebo nulovou pravděpodobnost bankrotu a zároveň dostatečnou nebo vysokou ziskovost? Otázkou je, jaká je úroveň prosperity spojená se stupněm dosaženého výsledku na hodnotící stupnici Q-testu od 1 do 5. Prosperita firmy je jednoznačně spojena s rentabilitou vlastního kapitálu. Další otázkou je, zda je Q-Test schopen vyjádřit úroveň prosperity. Pro nalezení odpovědí byl proveden výzkum založený na analýze datového vzorku od 1504 českých firem. V návaznosti na to byla vytvořena stupnice na bázi dosažené rentability vlastního kapitálu (ROE). Jednotlivé stupně ROE jsou následující: implicitní náklady vlastního kapitálu (re), bezriziková sazba (RF), pozitivní ROE, negativní ROE a záporný vlastní kapitál (nebo insolvence). Bylo zjištěno, že vypovídací hodnota Q-testu je srovnatelná s některými modely založenými na statistických technikách. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.25.1002
dc.identifier.obd 39877921 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet